FAQ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

FAQ

Aktualne wskaźniki

Na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki znajdziesz aktualne wskaźniki.

Bon na zasiedlenie

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej  Bonu na zasiedlenie.

Bon stażowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu stażowego.

Bon szkoleniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu szkoleniowego.

Bon zatrudnieniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu zatrudnieniowego.

Centrum aktywizacji zawodowej

Centra Aktywizacji Zawodowej to wyodrębniona część powiatowych urzędów pracy. Są to wyspecjalizowane komórki organizacyjne powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. To tam należy się zgłosić w sprawach związanych z pomocą w znalezieniu pracy.

Chcę podjąć prace interwencyjne

Skierowanie do prac interwencyjnych może uzyskać osoba, która:

 • jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy,
 • spełnia wymagania i kwalifikacje określone przez pracodawcę

Chcę podjąć prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne jest to forma wsparcia, skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.

Chcę zatrudnić cudzoziemca

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę występuje zawsze pracodawca do właściwego wojewody.

Co jeśli koszt szkolenia przekroczy wartość bonu szkoleniowego?

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W przypadku przekroczenia kwoty określonej w bonie szkoleniowym bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Bezrobotny, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

 • wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • informację o organizatorze studiów podyplomowych, ich nazwie, terminie realizacji i koszcie,
 • uzasadnienie wskazujące na celowość podjęcia studiów podyplomowych.

UWAGA: z Funduszu Pracy nie ma możliwości zwrotu już opłaconych kosztów studiów podyplomowych.

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Wniosek musi zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, dokonaniu zakupów oraz stwierdzeniu utworzenia miejsca pracy przez Urząd.

Co należy zrobić, aby przedłużyć okres pobierania transferowanego zasiłku dla bezrobotnych do Polski z 3 do 6 miesięcy?

Aby przedłużyć okres transferu zasiłku do Polski, osoba bezrobotna powinna przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu złożyć wniosek o jego przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku. Osoba zainteresowana musi jednak uzasadnić, dlaczego nie udało jej się znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie państwa, do którego zasiłek jest transferowany. Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany. Unijne przepisy o koordynacji nie określają szczególnych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby:

 1. można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy; plan szkoleń dostępny jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu pracy.
 2. można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
 3. można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (pomocnym źródłem informacji o ofertach szkoleń jest baza danych na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris);
 4. można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia:
  1. stanowi on gwarancję sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia oraz dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, rozwiązanie to umożliwia bezrobotnemu samodzielne wybranie sobie szkolenia, które pozwoli mu na zdobycie umiejętności umożliwiających mu wyjście z bezrobocia,
  2. przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 5. można zgłosić chęć udziału lub otrzymać z urzędu pracy propozycję udziału w szkoleniu organizowanym w oparciu o trójstronne umowy szkoleniowe, które są zawierane przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu, a w zamian za to w programie szkolenia ujęte są w szczególności umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Rejestr Instytucji Szkoleniowych.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów przejazdu?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, aby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie nauki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy
 • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie umożliwiające obliczenie kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

Co powinna zawierać umowa między starostą a pracodawcą o organizację stażu?

Realizacja stażu odbywa się w oparciu o umowę, której integralną częścią jest program stażu. W umowie między starostą a pracodawcą o organizację stażu zawarte są informacje dotyczące:

 1. firmy lub imię i nazwisko organizatora;
 2. danych osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
 3. siedziby organizatora;
 4. miejsca odbywania stażu;
 5. danych bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
 6. danych oraz zajmowanego stanowiska opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
 7. daty rozpoczęcia i zakończenia stażu;
 8. programu stażu;
 9. zobowiązania organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Co to jest PSZ?

Zgodnie z art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczne służby zatrudnienia (PSZ) tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

Co zrobić, aby dostać pożyczkę szkoleniową?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Pożyczka szkoleniowa.

Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

 

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in., członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych, posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku ze studiami.

 

Do ważnej grupy wyjątków należą także obywatele 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy wykonujący pracę w przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

 

Na stronie Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce poznasz kategorie cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia.

Czas trwania prac interwencyjnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Czas trwania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Okres wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę osób uprawnionych do ich wykonywania w tych okresach określone zostają w porozumieniu zawartym pomiędzy starostą a gminą.
Wyświetlanie 1 - 25 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę