Deklaracja dostępności - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wortal PSZ udostępnianej pod adresem psz.praca.gov.pl.

Wortal PSZ jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności języka migowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

W Wortalu PSZ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2019-12-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez MRPiPS.

Data pierwszej publikacji Wortalu PSZ to 2014-06-30. Ostatnia aktualizacja Wortalu PSZ miała miejsce 2019-10-01.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Wortal PSZ prosimy o kontakt na adres e-mail: dostepnosc@praca.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Wortal PSZ i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę