Dla pracodawców i przedsiębiorców - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Z dniem 31.12.2020 r.  zakończono realizację Projektu Krajowe Centrum Eurodoradztwa finansowanego ze środków Programu Erasmus+ w okresie kontraktowym 2018 - 2020. Celem projektu „Eurodoradztwo Polska" było wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Zadania...

Informacje ogólne: Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1...

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników oraz przedstawicieli instytucji partnerstwa społecznego (organizacji związkowych i pracodawców). Celem głównym badań była identyfikacja podstawowych determinant kształcenia ustawicznego osób dorosłych o charakterze systemowym, które mogłyby...

Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy ustanawiająca zintegrowany program działań w obszarze kształcenia przez całe życie ​Program lokuje się w zamierzeniach dotyczących rozwoju Wspólnoty. Jego cele zasadnicze to: rozwój jakości LLL, promocja innowacji w wymiarze europejskim; wzmocnienie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę