FAQ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

FAQ

Czym się zajmują agencje zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia są instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmioty te – posiadające wpis do rejestru agencji zatrudnienia – uprawnione są do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Rejestr agencji zatrudnienia zamieszczony jest na tej na stronie internetowej KRAZ.

Usługa pośrednictwa pracy polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 6. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy,
Usługa doradztwa personalnego polega w szczególności na:
 1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
Usługa poradnictwa zawodowego polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Jak sprawdzić, czy prywatna agencja zatrudnienia działa legalnie?

Warunkiem prowadzenia legalnej działalności w zakresie agencji zatrudnienia jest posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na tej stronie.

Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. Wyszukiwarka umożliwia wyspecyfikowanie listy wszystkich agencji zatrudnienia z poszczególnych województw lub wyszukanie agencji zatrudnienia wg nazwy (fragmentu nazwy), numeru NIP lub numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy jest skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców. Osoby do których jest skierowane pośrednictwo nie mają żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej formy wsparcia.

Pracodawca ma prawo zastrzec, by dobór kandydatów na zgłoszoną przez niego ofertę pracy był dokonany przez pośrednika. Wówczas taka oferta przedstawiona będzie jedynie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają warunki określone w ofercie, a publicznie dostępny będzie jedynie jej skrócony opis. Pamiętajmy jednak, że ograniczenia nigdy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę