Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Historyk
Kod: 263302
Liczba odwiedzin: 3234
Synteza: Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Zadania zawodowe: - ustalanie faktów z przeszłości, na podstawie których powstaje opis procesu rozwoju życia społecznego w różnych epokach (starożytności, średniowieczu czy czasach nowożytnych i najnowszych) w sferze polityki, kultury, sztuki, ideologii, państwa, nauki, kultury materialnej, prawa itp.;
- ustalanie prawidłowości rozwoju społecznego składającego się na proces historyczny;
- wykorzystywanie nauk pomocniczych historii (źródłoznawstwa, genealogii, chronologii, metrologii, dyplomatyki, paleografii, archiwistyki czy heraldyki) do krytycznej analizy źródeł opisujących dzieje gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne w minionych epokach;
- przygotowywanie koncepcji badań historycznych w wybranej dziedzinie historii, gromadzenie źródeł historycznych do opisu faktów będących przedmiotem analizy;
- przeprowadzanie kwerendy zasobów archiwalnych pod kątem określonych faktów społecznych, które miały miejsce w przeszłości oraz gromadzenie literatury przedmiotu;
- publikowanie opracowań dotyczących historii powszechnej, narodowej i regionalnej;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin nauki: socjologami, geografami, ekonomistami;
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej osiągnięć i ustaleń prowadzonych badań historycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę