INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

Kod: 263506

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych 263506

 • Kurator penitencjarny.
 • Wychowawca w dziale penitencjarnym.
 • Wychowawca w Służbie Więziennej.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2635 Social work and counselling professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Tomasz Głowik – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • Mateusz Trochymiak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Hanna Walicka-Marek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Tychy.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Milena Miałkowska-Kozaryna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Maciej Rutkowski – Zakład Poprawczy w Białymstoku, Białystok.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Agnieszka Furmańska – Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Warszawa.
 • Borysław Madeja – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, Katowice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę