INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista zarządzania informacją

Kod: 262207

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista zarządzania informacją 262207

 • Specjalista ds. informacji.
 • Specjalista przetwarzania informacji.
 • Specjalista zarządzania wiedzą.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2622 Librarians and related information professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja J - Informacja i komunikacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Patryk Jurewicz – InfoBrokering Sebastian Stencel, Gdańsk.
 • Marzena Marcinek – Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Patrycja Hrabiec-Hojda – Infomedia Group sp. z o.o., Kraków.
 • Magdalena Tokaj – Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o., Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Sabina Cisek – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej PTIN, Katowice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę