Dla pracodawców i przedsiębiorców - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansuje projekty pilotażowe, realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, mające na celu przetestowanie nowych metod współpracy z klientami,  sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom. Projekty zostały wyłonione do realizacji w dwóch naborach. ...

Wielojęzyczna witryna dla cudzoziemców została zrealizowana w ramach projektu „ Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej " (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18. W ramach Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) umożliwiono cudzoziemcom zapoznanie się...

Informacja o projekcie: Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –  INFODORADCA+",  współfinasowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś...

Informacje ogólne: Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę