Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

O wpis do rejestru może ubiegać się instytucja składając wniosek o wpis wraz z informacją o:
  1. tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  2. kadrze dydaktycznej,
  3. bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych,
  4. metodach oceny jakości szkoleń,
  5. liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
  6. pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
Wniosek może zostać wypełniony elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl lub tradycyjnie.

Fakt dokonania wpisu jest potwierdzany przez wojewódzki urząd pracy w formie papierowej lub elektronicznej. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Dostęp do rejestru:
ris.praca.gov.pl

Pliki do pobrania

Raporty

Podstawa prawna

Urzędy pracy

Znajdź swój urząd, w którym możesz uzyskać więcej informacji