Klasyfikacja zawodów i specjalności

Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności?

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania.

Wyszukiwarka opisów zawodów

Metodologia opracowania opisów zawodów

Jak zgłosić nowy zawód?

Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności; mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców i inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

Analogicznie, zgłosić można wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu lub zmiany nazwy zawodu, wraz z uzasadnieniem jego celowości.

Pliki do pobrania

Wniosek należy kierować na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Odnośniki do klasyfikacji i kluczy powiązań obowiązujące do końca 2014 r.

 1. alfabetyczny indeks zawodów i specjalności klasyfikacji z 2010r. z późn. zm. - wg stanu na dzień 12 listopada 2012 r.
 2. klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007 i 2010 z późn. zm. – wg stanu na dzień 12 listopada 2012 r.
 3. klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010 r. z późn. zm. a Międzynarodowym standardem kwalifikacyjnym ISCO-08
 4. układ strukturalny klasyfikacji z 2010r. z późn. zm.- grupy zawodów - wg stanu na dzień 12 listopada 2012 r.

Odnośniki do klasyfikacji i kluczy powiązań obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

 1. alfabetyczny indeks zawodów i specjalności klasyfikacji z 2014 r. - wg stanu na dzień 22 grudnia 2014 r.
 2. klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010 a Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. - wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.
 3. klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby
  rynku pracy z 2014 r. a Międzynarodowym standardem kwalifikacyjnym ISCO-08 - wg stanu na dzień 29 grudnia 2014
 4. układ strukturalny Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r.- grupy zawodów - wg stanu na dzień 13 listopada 2014 r.
 5. zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe - wg stanu na dzień 13 listopada 2014 r.
 6. przyporządkowanie kwalifikacji do zawodów szkolnych ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - wg stanu na dzień 13 listopada 2014 r.

Publikacje

Opisy grup zawodów

Podstawa prawna

Urzędy pracy

Znajdź swój urząd, w którym możesz uzyskać więcej informacji