Akty prawne

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149)

Angielskojęzyczny tekst ujednoliconej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stan na dzień 01.01.2012 r.

 

Akty wykonawcze do ustawy

 
Podstawa prawna aktu Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu
art. 4
ust. 2
W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia Dz.U.11.130.754
art. 12
ust. 8
Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dz.U.2014.865
art. 16 Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.11.155.920
art. 17 Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych Dz.U.04.262.2604
art. 19k Agencje zatrudnienia Dz.U.2013.899
art. 20
ust. 9
Rejestr instytucji szkoleniowych Dz.U.14.781
art. 23
ust. 13
W sprawie rad rynku pracy Dz.U.14.630
art. 33
ust. 5
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Dz.U.12.1299
art. 34a
ust. 3c
W sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Dz.U.14.631
art. 35
ust. 5
W sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy Dz.U.14.667
art. 36
ust. 8
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania

oraz Alfabetyczny indeks zawodów
Dz.U.14.760
Dz.U.14.1145
art. 36e
ust. 4
W sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES Dz.U.14.632
art. 46
ust. 6
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Dz.U.2012.457
Dz. U. 14.846
art. 46
ust. 6a
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Dz.U.2012.456
Dz. U. 14.845
art. 53m Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych Dz.U.2014.497
art. 53
ust. 9
Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych Dz.U.09.142.1160
art. 60 Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U.2014.864
art. 66b W sprawie programów specjalnych Dz.U.14.638
art. 66l Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu M.P.14.381
art. 69b
ust. 7
W sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U.14.639
art. 71
ust. 8
Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego Dz.U.06.203.1500
art. 72
ust. 8
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych M.P.14.367
art. 73a
ust. 6
W sprawie organizowania prac społecznie użytecznych Dz.U.11.155.921
art. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów M.P.11.90.943
art. 83 Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego Dz.U.09.136.1118
Dz.U.10.173.1174
Dz.U.2013.699
art. 90 a
ust. 3
Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca Dz.U.2013.1644
art. 90
ust. 1
W sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dz.U.2013.1674
art. 90
ust. 4
W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dz.U.15.95
art. 90
ust. 5
W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Dz.U.15.97
art. 100
ust. 2
W sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.14.640
art. 109
ust. 7l
W sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych Dz.U.14.963
art. 109
ust. 11
Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Dz.U.14.1294
 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.09.115.964)

 

Akty wykonawcze do ustawy

 
Podstawa prawna aktu Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu
art. 6
ust. 6
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej Dz.U.09.123.1023
 

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291)

 

Akty wykonawcze do ustawy

 
Podstawa prawna aktu Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu
art. 17 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Dz.U.13.1349
 

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

 

Akty wykonawcze do ustawy

 
Podstawa prawna aktu Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu
art. 18 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego Dz.U.08.185.1148