Deklaracja dostępności - PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego


Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Bals dostepnosc@up.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 522 79 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Głowackiego - do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
W budynku znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń należących do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (parter, I, III i VI piętro) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - stanowisko zamiejscowe w Elblągu:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Rawskiej z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
Do siedziby Stanowiska zamiejscowego w Elblągu nie dojeżdża winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w skrzydle szkoły. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,  Stanowisko zamiejscowe w Elblągu (I piętro) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Stanowisku zamiejscowym w Elblągu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie - Stanowisko zamiejscowe w Elblągu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - stanowisko zamiejscowe w Ełku:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kajki.
Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika Urzędu Marszałkowskiego pracującego na parterze. Pracownik ten może udostępnić schodołaz, znajdujący się w piwnicy.
Na parkingu wewnętrznym przy Urzędzie nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i pomieszczeń użytkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Stanowisko Zamiejscowe w Ełku (I piętro) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie Stanowisko Zamiejscowe w Ełku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie Stanowisko Zamiejscowe w Ełku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę