W latach 2014-2020 środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wdrażane są dwutorowo:
w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).
 
PO WER prowadzony jest na terenie całego kraju i stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Ze względu na niekorzystną sytuację osób młodych na rynku pracy, PO WER będzie realizował założenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

Program ten nie jest kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który odpowiadał całościowo za realizację wszystkich środków EFS.

Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia PO WER, to:
rynek pracy, osoby młode, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników, system ochrony zdrowia, dobre rządzenie, system edukacji, szkolnictwo wyższe.
Schemat wsparcia (JPG 250 KB).
W perspektywie finansowej 2014-2020, większość środków EFS zaangażowanych jest w Regionalnych Programach Operacyjnych danych województw, zaś PO WER jest ich uzupełnieniem.
 
W PO WER, część działań realizowanych jest centralnie, a część regionalnie. I tak w pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
W województwie pomorskim instytucją odpowiedzialną za nabory wniosków i wybór projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Pobierz podręcznik:
Program Wiedza Edukacja Rozwój (wersja z 2018.12.18) (PDF 2,13 MB) 

Więcej informacji o PO WER na stronie: www.power.gov.pl.

 
Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak i z każdego innego, można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty.
 
Pierwsza możliwość nie wymaga dużego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur.
 
Uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim możliwość:
  • podniesienia swoich kwalifikacji,
  • uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych,
  • przyuczania do zawodu lub stażu,
  • otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dobrej jakości oferty zatrudnienia.
Zapoznaj się z ofertą projektów w województwie pomorskim. 

Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę - www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 
Druga możliwość wymaga więcej pracy w przygotowanie i realizację własnych projektów. 
 
O środki unijne na działania spełniające cele danego programu, może starać się podmiot wpisany w dany obszar wsparcia. I tak dla obszaru „Osoby młode na rynku pracy", mogą to być tzw. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zobacz - Kto może starać się o środki na projekty?
 
Zobacz jakie trzeba powziąść kroki w staraniu się o środki na prowadzenie projektu (dofinansowanie).
 


Do góry