Witamy na stronie internetowej serwisu informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poświęconego wdrażaniu w regionie Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie:

- Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

- Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

realizowanych w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni w PO WER rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie ww. Działań w regionie. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w szczególności należy: organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Główny serwis informacyjny dotyczący PO WER jest prowadzony na http://www.power.gov.pl/ . Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i realizatorów projektów oraz obecnych i przyszłych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach PO WER.

W naszym serwisie skoncentrujemy się głównie na publikacji informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz poznania wymogów i specyfiki projektów wyłanianych do dofinansowania w regionie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS. Na realizację Programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
 
Priorytety PO WER to:
 
1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:
realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.
 
4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 
5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - czytaj dalej