efs_plus
Priorytet FESW 10 Aktywni na rynku pracy
Działanie FESW 10.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty MUP/PUP)
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 EFS+
 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.:
„Aktywni na koneckim rynku pracy (II)".
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2024r-31.12.2024r
 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.
 
Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w PUP Końskie jako:
1. Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności:
˗ osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z grupy NEET,
˗ osoby po 55 roku życia,
˗ kobiety,
˗ osoby z niepełnosprawnościami,
˗ osoby długotrwale bezrobotne,
˗ osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, bez kwalifikacji, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.
2. Reemigranci i imigranci (o ile wpisują się w kategorię osób bezrobotnych).
 
W przypadku wsparcia skierowanego do osób w wieku 18–29 lat udział takiej osoby w projekcie EFS+ jest obligatoryjnie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych.
 
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
Budżet projektu ogółem wynosi: 3 676 689,20 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 3 125 185,82 PLN
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez minimum 61% uczestników projektu, którzy w momencie przystąpienia do projektu byli osobami pozostającymi bez pracy.
 
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na w/w poziomie
Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni na koneckim rynku pracy (II) (pdf, 490 KB)