Konsultacje założeń do Rocznego Planu Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2017