Programy aktywizacyjne i projekty - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Zawartość stron

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansuje projekty pilotażowe, realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, mające na celu przetestowanie nowych metod współpracy z klientami,  sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom.

Projekty zostały wyłonione do realizacji w dwóch naborach.

Pierwszy z nich, pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości" został ogłoszony w kwietniu 2021 roku i został zaadresowany do osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu na rynku pracy, takich jak osoby starsze, kobiety czy młodzież. W ramach tego naboru realizowanych jest 41 projektów pilotażowych na kwotę 39 826 123,24 zł zgłoszonych przez urzędy pracy. Projekty pilotażowe w ramach ww. naboru są realizowane w latach 2021-2022.

W październiku 2021 roku został ogłoszony kolejny nabór pn. „Stabilna praca - silna rodzina" adresowany do:

  • osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, w szczególności rodziców powracających lub wchodzących na rynek pracy,
  • kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci,
  • osób młodych do 30 roku życia, z grupy NEET (tj. osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się).

 

Dodatkowo, w ramach ww. naboru premiowano projekty zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników, w tym w formie pracy zdalnej, mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach tego naboru realizowanych jest 71 projektów na kwotę 54 728 869,68 zł. Projekty pilotażowe w ramach ww. naboru są realizowane w latach 2022-2023.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę