Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik rachunkowości
Kod: 431103
Synteza: Prowadzi uproszczone formy ewidencji dla celów podatkowych oraz księgi rachunkowe, w ramach których sporządza, gromadzi, kontroluje i przechowuje dokumenty księgowe; przygotowuje sprawozdania finansowe; przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości; dokonuje rozliczeń finansowych, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności; nalicza wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Zadania zawodowe:
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w tym sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania;
 • przestrzeganie zasad i stosowanie przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i przeprowadzanie analizy finansowej, w tym sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, dobieranie, interpretowanie i obliczanie wskaźników analizy finansowej;
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
 • klasyfikowanie i wycena aktywów i pasywów, w tym planowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;
 • rozliczanie kosztów działalności organizacji, w tym ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną i metodą księgową;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej, w tym: sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie podatku VAT, akcyzowego i podatku dochodowego
  z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym obliczanie wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania, sporządzanie list płac, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego i obliczanie jego wysokości;
 • rozliczanie wynagrodzeń, w tym obliczanie wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji różnymi metodami, ustalanie, interpretowanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rachunkowości;
 • zarządzanie zespołem pracowników;
 • uczestniczenie w ustaleniach dotyczących realizacji umów z klientami
  w przypadku biur rachunkowych;
 • kontaktowanie się z klientami;
 • kontaktowanie się z ZUS i urzędami skarbowymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę