INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szwaczka ręczna

Kod: 753303

2. Opis zawodu

Szwaczka ręczna zajmuje się pracami wykonywanymi ręcznie przy produkcji odzieży, tekstyliów, wyrobów ze skór i futer. Ich zakres to m.in. wykończanie, ozdabianie, szycie całego wyrobu lub jego fragmentów, usuwanie błędów wykonania i kontrola jakości. W przypadku szycia całego wyrobu lub dużych fragmentów odzieży praca ręczna szwaczki ma na celu uszycie wyrobu odzieżowego o charakterze luksusowym.

Opis pracy

Szwaczka ręczna wykonuje ręcznie te prace związane z szyciem, które nie mogą być wykonane maszynowo z powodów technicznych (np. brak odpowiednich maszyn do przyszywania guzików na nóżce) lub z powodów technologicznych (specyficzne wymagania procesu produkcji, np. ręczne obszywanie jedwabnych chusteczek, wytwarzanie odzieży miarowej w krawiectwie miarowym usługowym 9, krawiectwie miarowym luksusowym typu be spoke 3 i krawiectwie półmiarowym typu made to measure 10).

Szwaczka ręczna może także wykonywać czynności związane z ostatecznym wykończeniem wyrobów, takie jak: obcinanie nitek, usuwanie niepotrzebnych elementów, usuwanie drobnych plam, składanie wyrobu przed pakowaniem, może także być odpowiedzialna za kontrolę jakości. W czasie niedostatecznego obciążenia jej stanowiska pracy bywa kierowana do pracy przy innych czynnościach, również takich, które są wykonywane za pomocą maszyn szwalniczych, typu stębnówka płaska 18, guzikarka 7, dziurkarka 5, ryglówka 15, napownica 11.

W dużych zakładach produkcyjnych szwaczka ręczna wykonuje czynności wyspecjalizowane i zrutynizowane, w małych zakładach praca jest zmienna. W szyciu wyrobów metodami tradycyjnymi szwaczka ręczna wykonuje prace wymagające znajomości tradycyjnych technik rzemieślniczych.

Sposoby wykonywania pracy

Szwaczka ręczna wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • ręcznym wykonywaniu operacji szycia, niezbędnych na różnych etapach produkcji (zszywanie elementów wyrobu, fastrygowanie, pętelkowanie, prucie, pikowanie, naszywanie elementów, naszywanie ozdób, naklejanie ozdób, podszywanie krawędzi, zaszywanie tymczasowych otworów, podwijanie, obrzucanie, wciąganie i zaszywanie gumy, mocowanie, doszywanie elementów, ręczne dzierganie dziurek, przyszywanie guzików, nabijanie nap i oczek, prasowanie po wykonanych czynnościach ręcznych (tzw. podprasówka 12),
 • ręcznym wykonywaniu zszycia całego wyrobu bez użycia maszyny do szycia,
 • rozpoznawaniu i korygowaniu błędów powstałych przy wykonywaniu ww. czynności,
 • maszynowym wykonywaniu czynności związanych z wykończeniem wyrobu – dzierganie dziurek, przyszywanie guzików, ryglowanie,
 • rozpoznawaniu nieprawidłowości pracy powyższych maszyn, a następnie rozpoznawaniu i korygowaniu błędów powstałych przy wykonywaniu ww. czynności,
 • wykonywaniu poleceń przełożonego lub odczytywaniu zapisów zawartych w dokumentacji technologicznej wyrobu w zakresie dotyczącym szycia ręcznego,
 • kontrolowaniu jakości wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną 4 wyrobu lub poleceniami przełożonego,
 • naklejaniu elementów ozdobnych,
 • naprawianiu możliwych do korekty ręcznej błędów poprzednich stanowisk,
 • oczyszczaniu wyrobu z nitek, zabrudzeń, odklejaniu etykiet produkcyjnych,
 • oznaczaniu wyrobu przez mocowanie lub naklejanie etykiet koniecznych do dystrybucji wyrobu oraz przyszywanie wszywek z przepisem konserwacji wyrobu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca szwaczki ręcznej może być wykonywana w halach produkcyjnych, pomieszczeniach produkcyjnych, w wydzielonych pomieszczeniach na zapleczach sklepów i punktów usługowych. Jest ona wykonywana jest w pozycji siedzącej, najczęściej przy sztucznym oświetleniu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Szwaczka ręczna wykorzystuje w działalności zawodowej m.in.:

 • igły do szycia ręcznego,
 • szydła,
 • szydełka,
 • naparstki,
 • nożyce krawieckie,
 • nożyczki do obcinania nitek,
 • nożyczki do wycinania elementów,
 • nożyki proste i tarczowe,
 • agrafki,
 • kredę krawiecką, pisak samoznikający, kredkę krawiecką lub mydełko krawieckie,
 • szablony pomocnicze,
 • centymetry krawieckie,
 • linijki i ekierki,
 • przymiary krawieckie,
 • tekturę,
 • środki chemiczne do usuwania kleju i zabrudzeń na wyrobach,
 • etykietownice (metkownice) i etykiety,
 • dźwignie do nabijania nap i oczek,
 • nacinaki,
 • nożyk do prucia 14,
 • igłę dziewiarską 8,
 • wybijaki otworów,
 • dziurkacze,
 • tymczasowe kleje odzieżowe,
 • termiczne kleje odzieżowe w proszku i aplikatorach oraz kleje termotopliwe w pistolecie,
 • chemiczne kleje odzieżowe w tubkach,
 • maszyny typu: stębnówka płaska, stębnówka łańcuszkowa 17, dziurkarka, guzikarka, ryglówka,
 • różnego typu guziki i zapięcia,
 • różne asortymenty pasmanterii,
 • różne typy dodatków krawieckich,
 • duże stoły o odpowiedniej wysokości,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne wysokiej jakości,
 • ergonomiczne krzesła.

Organizacja pracy

Szwaczka ręczna pracuje indywidualnie lub zespole. Zatrudniona w przedsiębiorstwie pracuje osiem godzin dziennie. Może również pracować samodzielnie w przedsiębiorstwie, lokalu własnym lub w domu przy wykonywaniu prac wymagających tylko szycia ręcznego.

Osoby zatrudnione jako szwaczki ręczne pracują w stałych godzinach w systemie jedno- lub dwuzmianowym lub systemie indywidualnej organizacji czasu pracy (prace wykonywane samodzielnie). Szwaczka ręczna może pracować w systemie czasowym 19 lub na akord 1.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Szwaczka ręczna może być narażona na zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychiczne:

 • nadmierna ekspozycja na hałas w szwalni (praca maszyn szwalniczych),
 • zwiększona wilgotność powietrza (obecność na szwalni wytwornic pary i automatów do prasowania z parą),
 • nadmierna ekspozycja na pył i kurz w szwalni (składowanie i obróbka tkanin, użycie środków chemicznych, pleśnie),
 • alergie na środki chemiczne zawarte w materiałach i dodatkach przeznaczonych do szycia,
 • urazy mechaniczne jednorazowe – ukłucia, przeszycie palca, rany cięte (nieuważna obsługa maszyn i urządzeń do szycia, nożyc, igieł, szpilek),
 • urazy palców i paznokci powtarzające się i pogłębiające stan chorobowy (oparzenia, wielokrotne ukłucia w tym samym miejscu),
 • obciążenia kręgosłupa wynikające z wymuszonej, ciągłej pozycji siedzącej, często z pochyloną głową,
 • obciążenie wzroku poprzez pracę wymagającą przybliżania przedmiotów do oczu i przy sztucznym oświetleniu, często nieodpowiednie oświetlenie stanowiska pracy,
 • obciążenie psychiczne na skutek monotonnej pracy, rutynowych czynności i małych możliwości awansu.

Zagrożenia chorobami występujące w zawodzie:

 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • zwyrodnienia stawów, rwę kulszową,
 • hemoroidy,
 • choroby oczu,
 • zaburzenia słuchu,
 • choroby dróg oddechowych,
 • choroby alergiczne,
 • zastoje limfatyczne i opuchlizny z nimi związane,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • depresje, wypalenie zawodowe.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód szwaczka ręczna ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność palców,
 • zręczność rąk,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • udolnie manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • predyspozycje do wykonywania czynności manualnych w warunkach monotonnych,
 • gotowość współpracy w zespole,
 • zdolność podporządkowania się,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność do uczenia się posługiwania nowymi narzędziami;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • wytrwałość,
 • samokontrola,
 • wytrzymałość na długotrwałe siedzenie,
 • inicjatywność w zakresie usprawniania pracy poprzez zastosowanie różnych lub nowych narzędzi,
 • gotowość do pracy pod presją czasu,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • zainteresowanie poszerzaniem zakresu metod pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4.Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca szwaczki ręcznej zaliczana jest do lekkich prac fizycznych o charakterze manualnym. Wymaga przede wszystkim dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, dobrego, odpornego na zmęczenie wzroku oraz zdolności do rozróżniania barw. Ponadto istotna jest też w tym zawodzie sprawność kończyn górnych – zręczność manualna oraz ogólnie dobra kondycja psychofizyczna. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu szwaczki ręcznej mogą być choroby alergiczne związane z uczuleniem na pył i kurz.

Przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie to m.in.:

 • krótkowzroczność powyżej 8 OD,
 • ślepota,
 • niepoddająca się korekcji nadwzroczność,
 • nieprawidłowe widzenie barw,
 • zawężenie pola widzenia,
 • niesprawność kończyn górnych,
 • choroby układu krążenia, w których niewskazany jest długotrwały bezruch (żylaki, zaburzenia przepływu krwi, zespół niespokojnych nóg) lub pozycja siedząca (hemoroidy),
 • choroby układu limfatycznego, w których niewskazany jest długotrwały bezruch lub pozycja siedząca (cellulitis w formie zapalenia tkanki łącznej, obrzęki związane z zastojem limfy),
 • podatność na alergie,
 • zwyrodnienia układu kostno-stawowego w obrębie kończyn górnych,
 • zaburzenia zmysłu dotyku, szczególnie nadwrażliwość.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) w systemie edukacji zawodowej w Polsce nie kształci się w zawodzie szwaczka ręczna.

W przypadku zawodu szwaczka ręczna nie występują specyficzne wymagania w zakresie specjalistycznego czy kierunkowego wykształcenia zawodowego.

Wykształcenie, przydatne do wykonywania zawodu szwaczka ręczna można zdobyć:

 • na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach pokrewnych: krawiec, pracownik pomocniczy krawca (kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) w wyżej wymienionych zawodach,
 • na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie krawiec.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie szwaczka ręczna pożądane jest posiadanie dokumentów (certyfikat lub zaświadczenie), potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia w zakresie krawiectwa.

Pracę w zawodzie mogą podejmować także osoby legitymujące się:

 • świadectwem czeladnika lub dyplomem mistrza w zawodzie pokrewnym krawiec, wydanym przez Izbę Rzemieślniczą,
 • świadectwem/dyplomem (wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) potwierdzającym kwalifikacje: AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie pokrewnym krawiec), AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (w zawodzie pokrewnym pracownik pomocniczy krawca).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie szwaczka ręczna pracownicy z dużym doświadczeniem oraz mający wykształcenie średnie lub średnie branżowe mogą awansować np. na stanowiska brygadzistów w zakładach szwalniczych lub mistrza w warsztacie rzemieślniczym.

W tym zawodzie możliwy jest awans poziomy, czyli powierzenie nowych obowiązków (np. wykonywanie drogich i trudnych elementów, obsługa wyspecjalizowanych maszyn szwalniczych, ostateczna kontrola jakości).

Szwaczka ręczna może ponadto rozwijać się zawodowo poprzez:

 • udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez: stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, producentów maszyn szwalniczych lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych i warsztatach rzemieślniczych,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych, podejmując kształcenie lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • potwierdzenie kwalifikacji i uzyskanie np. dyplomu technika przemysłu mody (w zawodzie pokrewnym), a następnie (posiadając świadectwo maturalne) podjęcie studiów wyższych np. na kierunku projektowanie ubioru i zarządzanie technologią; po uzyskaniu tytułów inżyniera lub magistra inżyniera otwierają się dalsze możliwości awansu na stanowiska kierownicze i specjalistyczne w branży odzieżowej i włókienniczej,
 • uruchomienie własnej działalność gospodarczej i świadczenie usług krawieckich.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie szwaczka ręczna nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu szwaczka ręczna przystępując:

 • do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego (przed Izbą Rzemieślniczą) w zawodzie pokrewnym krawiec; do tego egzaminu mogą przystępować zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kompetencje nabyły poprzez doświadczenie w pracy,
 • do egzaminu (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną), także w trybie eksternistycznym, potwierdzającego kwalifikację w zawodach pokrewnych w zakresie kwalifikacji: AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (krawiec), AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (pracownik pomocniczy krawca).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie szwaczka ręczna może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik przemysłu modyS

311941

Bieliźniarz

753101

Gorseciarka

753102

Kapelusznik-czapnik

753103

KrawiecS

753105

Modystka

753107

Rękawicznik

753108

Konstruktor odzieży

753201

Krojczy

753202

Hafciarka

753301

Pracownik pomocniczy krawcaS

932915

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę