INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szlifierz metali

Kod: 722312

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie szlifierz metali wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Posługiwanie się z dokumentacją technologiczną procesu obróbki (szlifowania) elementów obrabianych.
 • Z2 Przygotowywanie obrabiarki, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego do szlifowania wyrobów metalowych.
 • Z3 Szlifowanie wyrobów metalowych.
 • Z4 Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonania prac szlifierskich.
 • Z5 Przeprowadzanie konserwacji 3 szlifierek.

Kompetencja zawodowa Kz1: Szlifowanie elementów metalowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Posługiwanie się z dokumentacją technologiczną procesu obróbki (szlifowania) elementów obrabianych

 • WIEDZA – zna i rozumie

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych wyrobów;
 • Zasady sporządzania rysunków wykonawczych 9rysunków złożeniowych 10 wyrobów metalowych;
 • Zasady czytania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykonywanych wyrobów metalowych;
 • Zasady klasyfikacji wyrobów metalowych według rodzaju, kształtu i sposobu ich wytwarzania.
 • Sporządzać dokumentację techniczną wyrobów;
 • Pozyskiwać informacje z dokumentacji technologicznej do wykonywania wyrobów metalowych;
 • Odczytywać dokumentację techniczną i karty instrukcyjne wykonywanych operacji;
 • Klasyfikować wyroby metalowe według ich rodzaju, kształtu i sposobu ich wytwarzania.

Z2

Przygotowywanie obrabiarki, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego do szlifowania wyrobów metalowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowywania stanowiska pracy do wykonywania czynności związanych z obróbką metali;
 • Zasady przygotowania narzędzi i urządzeń do obróbki metali zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • Normy PN, PN-ISO, PN-EN, katalogi i nomogramy parametrów technologicznych obróbki oraz dokumentację techniczno-ruchową obrabiarek do szlifowania,
 • Zasady doboru szlifierek i oprzyrządowania technologicznego do obróbki wyrobu;
 • Zasady dobierania narzędzi ściernych w zależności od rodzaju szlifowanego metalu;
 • Zasady regeneracji narzędzi ściernych używanych w procesie szlifowania;
 • Rodzaje środków chemicznych używanych w procesie szlifowania metali;
 • Oprogramowanie komputerowe wspomagające opracowanie dokumentacji technologicznej obróbki;
 • Kody i kluczowe słowa stosowane w programach na obrabiarki sterowane numerycznie.
 • Przygotowywać stanowisko pracy zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • Przestrzegać zasad przygotowania narzędzi i urządzeń do obróbki metali zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • Stosować zalecenia i informacje z norm, katalogów i nomogramów parametrów technologicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarki przy przygotowaniu do realizacji procesu szlifowania;
 • Dobierać szlifierkę i oprzyrządowanie technologiczne do wykonania procesu szlifowania;
 • Dobierać odpowiednie narzędzia ścierne w zależności od rodzaju szlifowanego metalu;
 • Regenerować ściernice używane w procesie szlifowania;
 • Dobierać i stosować środki chemiczne używane w procesie szlifowania metalu;
 • Stosować oprogramowanie komputerowe wspomagające opracowanie dokumentacji technologicznej obróbki i programów obróbki;
 • Opracowywać program obróbki na obrabiarkę sterowaną numerycznie 8 korzystając z kodów języka programowania.

Z3

Szlifowanie wyrobów metalowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas szlifowania wyrobów metalowych;
 • Zasady ustalania kolejności zabiegów procesu szlifowania wyrobów metalowych;
 • Zasady przygotowywania wyrobów metalowych do procesu szlifowania;
 • Zasady dobierania metod i rodzaju prac w poszczególnych etapach szlifowania;
 • Zasady użytkowania i regulacji urządzeń i maszyn używanych w procesie szlifowania metali;
 • Zasady reagowania na zużywanie się narzędzi ściernych oraz inne komunikaty w przypadku pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 • Zasady zgłaszania nieprawidłowości/ubytków narzędzi ściernych zidentyfikowanych w trakcie procesu szlifowania.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas szlifowania wyrobów metalowych;
 • Ustalić kolejność zabiegów procesu szlifowania wyrobów metalowych i realizować ten proces wg ustalonej kolejności;
 • Przygotować powierzchnię do szlifowania;
 • Dobierać metody i rodzaj prac w poszczególnych etapach szlifowania;
 • Użytkować i regulować maszyny i urządzenia używane w procesie szlifowania metali;
 • Reagować na zużywanie się narzędzi ściernych oraz inne komunikaty w przypadku pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 • Lokalizować i zgłaszać nieprawidłowości i ubytki narzędzi ściernych zidentyfikowanych w procesie szlifowania.

Z4

Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonania prac szlifierskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kontrolowania zgodności procesu szlifowania z dokumentacją technologiczną;
 • Zasady rozpoznawania i usuwania wad powstałych w trakcie szlifowania metali;
 • Zasady oceny jakości wykonanych prac szlifierskich;
 • Zasady oceny gładkości szlifowanych elementów;
 • Zasady wykonywania pomiarów za pomocą urządzeń i przyrządów pomiarowych;
 • Zasady zabezpieczenia powierzchni szlifowanych wyrobów po procesie szlifowania.
 • Kontrolować zgodność procesu szlifowania z dokumentacją technologiczną;
 • Rozpoznawać i usuwać wady powstałe w trakcie szlifowania metali;
 • Oceniać jakość wykonanych prac szlifierskich;
 • Oceniać gładkość szlifowanych elementów;
 • Wykonywać niezbędne pomiary stosując narzędzia i przyrządy pomiarowe;
 • Zabezpieczać powierzchnie szlifowane wyrobów po procesie szlifowania i składować obrobione wyroby w sposób zapewniający zabezpieczenie ich jakości.

Z5

Przeprowadzanie konserwacji szlifierek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska podczas czyszczenia i konserwacji maszyn szlifierskich;
 • Instrukcje obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie szlifowania;
 • Zasady identyfikacji zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania maszyn szlifujących;
 • Procedury wymiany elementów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń szlifujących;
 • Zasady okresowego serwisowania maszyn i urządzeń używanych na stanowisku pracy;
 • Zasady zgłaszania awarii maszyn i urządzeń używanych w procesie szlifowania.
 • Przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska podczas czyszczenia i konserwacji maszyn szlifierskich;
 • Użytkować i konserwować maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie szlifowania;
 • Identyfikować zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania maszyn szlifujących;
 • Wymieniać elementy eksploatacyjne maszyn i urządzeń szlifujących;
 • Wykonywać serwis okresowy maszyn i urządzeń używanych na stanowisku pracy;
 • Zgłaszać awarie sprzętu używanego w codziennej pracy.

Pracownik w zawodzie szlifierz metali powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań oraz za maszyny, urządzenia i materiały, wykorzystywane na stanowisku pracy szlifierza.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym w procesie szlifowania metali.
 • Oceniania zagrożeń występujących w miejscu pracy szlifierza metali oraz podejmowania działań adekwatnych do tych zagrożeń.
 • Angażowania się w realizację wykonywanych zadań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przeprowadzenie.
 • Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań dotyczących szlifowania metali.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z obsługą nowoczesnych szlifierek do metali.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami, przyjętymi w środowisku pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu szlifierz metali.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu szlifierz metali

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie szlifierz metali nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę