INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szlifierz metali

Kod: 722312

2. Opis zawodu

Szlifierz metali wykonuje obróbkę metali poprzez szlifowanie 14 zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni płaskich, walcowych, stożkowych w celu uzyskania pożądanej chropowatości 1 powierzchni lub kształtu. Swoją pracę wykonuje w oparciu o dokumentację technologiczną 2, dobierając technikę szlifowania w zależności od rodzaju materiału obrabianego i oczekiwanych efektów.

Opis pracy

Szlifierz metali zajmuje się użytkowaniem szlifierek 11 sterowanych numerycznie, konwencjonalnych i specjalnych (do wałków wielowypustowych, do wałów korbowych, do walców) oraz ostrzarek uniwersalnych i specjalnych. Dobiera narzędzia ścierne 4 oraz optymalne parametry skrawania do kształtu i rodzaju materiału obrabianego wyrobu.

Proces obróbki realizuje zgodnie z dokumentacją technologiczną, z zachowaniem wymaganych standardów jakości, przy rygorystycznym przestrzeganiu zasad i przepisów BHP. Do obowiązków szlifierza należy obsługa urządzeń, nadzór nad nimi, konserwacja i odpowiednia dbałość o ich stan techniczny.

Osoba wykonująca ten zawód odpowiada za użytkowanie nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem 7 oraz urządzeń do pomiaru jakości wykonanego wyrobu.

Sposoby wykonywania pracy

Szlifierz metali wykonuje swoją pracę ręcznie lub mechanicznie, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń w zależności od wielkości produkcji. Jego praca polega m.in. na:

 • zapoznawaniu się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów,
 • użytkowaniu szlifierek CNC 13, ogólnego przeznaczenia, specjalizowanych i specjalnych,
 • dobieraniu i regenerowaniu (np. przez diamentowanie) ściernic 15,
 • ustawianiu parametrów technologicznych szlifowania, dobieraniu narzędzi ściernych i kontrolno-pomiarowych,
 • przestrzeganiu kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych,
 • wykonywaniu prac szlifierskich zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • bieżącym kontrolowaniu i korygowaniu pracy,
 • czyszczeniu i konserwacji używanych maszyn i narzędzi.

WAŻNE:

Szlifierz metali użytkujący szlifierki sterowane numerycznie wprowadza typowe korekty w zapisie programu w przypadku pojawienia się komunikatów mających wpływ na jakość wytwarzanego wyrobu lub dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Szlifierz metali pracuje w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. Stanowiskiem pracy jest pojedyncza szlifierka lub zespół szlifierek, umiejscowionych w odpowiednio do tego celu przystosowanych i wyposażonych pomieszczeniach zamkniętych (halach produkcyjnych).

Praca szlifierza metali wykonywana jest z reguły w pozycji stojącej, a także pozycji wymuszonej. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne. W pomieszczeniach tych powinna być zastosowana wentylacja mechaniczna wyciągowa oraz doprowadzająca świeże powietrze z zewnątrz.

Podczas prac szlifierz metali stosuje środki ochrony osobistej, takie jak okulary, maski ochronne oraz nauszniki ochraniające słuch.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Szlifierz metali w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • szlifierki do płaszczyzn (ze stołem elektromagnetycznym prostokątnym i ze stołem obrotowym),
 • szlifierki do gwintów,
 • szlifierki do wałków (kłowe 12, uniwersalne, produkcyjne i bezkłowe),
 • szlifierki do otworów (uniwersalne, produkcyjne, obiegowe i bezuchwytowe),
 • szlifierki taśmowe,
 • szlifierki sterowane numerycznie,
 • ściernice,
 • bezkońcowe pasy ścierne,
 • suwmiarki,
 • mikrometry,
 • kątomierze uniwersalne.

Organizacja pracy

Szlifierz metali pracuje indywidualnie na samodzielnym stanowisku pracy. W zależności od zasad kontroli jakości w firmie, monitoruje wykonywaną pracę samodzielnie lub podlega kontroli osób odpowiedzialnych za jakość wyrobów w przedsiębiorstwie.

W przypadku dużych zakładów produkcyjnych praca ta może być wykonywana w systemie trzyzmianowym. W mikroprzedsiębiorstwach jest to zazwyczaj praca w trybie jednozmianowym. Czas pracy szlifierza wynosi 8 godzin na dobę. W przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą czas pracy jest nienormowany.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Szlifierz metali podczas pracy narażony jest m.in. na:

 • zagrożenia mechaniczne (kontakt z ostrymi narzędziami, nagrzanym przedmiotem obrabianym i wirującymi elementami maszyn),
 • hałas (związany z pracą maszyn i urządzeń), wibracje, zapylenie,
 • zagrożenia wynikające z monotonnego charakteru pracy,
 • zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód szlifierz metali ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • dobre powonienie,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność analizowania sytuacji,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność rozwiązywania problemów technicznych,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • samodzielność,
 • samodyscyplina,
 • wrażliwość estetyczna,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • gotowość do współdziałania,
 • zainteresowania techniczne,
 • odpowiedzialność za realizowane zadania zawodowe.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie szlifierz metali wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność ruchowa oraz prawidłowy wzrok, w tym prawidłowe pole widzenia, percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw. W zawodzie szlifierza metali niezbędna jest duża cierpliwość, dokładność, precyzja, dbałość o szczegóły. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie szlifierz metali można zaliczyć m.in.:

 • choroby ograniczające ruchy kończyn, np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • epilepsję,
 • zaburzenia równowagi,
 • zawroty głowy,
 • choroby psychiczne,
 • wady słuchu i wzroku niepoddające się korekcji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie szlifierz metali preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach pokrewnych z branży mechanicznej, np. operator obrabiarek skrawających.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie szlifierz metali ułatwia posiadanie:

 • dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (właściwe dla zawodów pokrewnych operator obrabiarek skrawających i technik mechanik), wydawanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • tytułu czeladnika lub mistrza, uzyskanego podczas rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz operator obrabiarek skrawających, po zdaniu egzaminu przed Izbą Rzemieślniczą.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu szlifierza metali mogą być między innymi:

 • posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • posiadanie uprawnień do pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych (urządzenia do 1 kV oraz elektrotermiczne),
 • posiadanie uprawnień do obsługi i użytkowania obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie NC 6obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC 5.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie szlifierz metali może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika doświadczonego pracownika w zawodzie szlifierz metali, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko szlifierza lub osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości szlifowanych wyrobów,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług szlifierskich,
 • dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub technikum, np. w zawodzie technik mechanik, a po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku np. mechanika i budowa maszyn) i awansować na stanowisko kierownicze,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach z zakresu wykonywania procesów szlifierskich oraz użytkowania szlifierek, organizowanych przez producentów szlifierek,
 • uzyskać tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie rzemieślniczym pokrewnym operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie szlifierz metali nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych w pokrewnych zawodach szkolnych (operator obrabiarek skrawających i technik mechanik) oraz kwalifikacji cząstkowych:

 • dla zawodu operator obrabiarek skrawających, w zakresie kwalifikacji MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • dla zawodu technik mechanik, w zakresie kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie szlifierz metali oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodach pokrewnych operator obrabiarek skrawających oraz operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski, wydawane przez Izby Rzemieślnicze.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie szlifierz metali może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanik S

311504

Frezer

722301

Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

722302

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

722303

Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

722305

Operator obrabiarek skrawającychS

722307

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722308

Operator obrabiarek zespołowych

722309

Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722313

Tokarz w metalu

722314

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722315

Wiertacz w metalu

722316

Szlifierz-ostrzarz

722402

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę