INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

Kod: 521102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie regularnych wizyt sprzedażowych w punktach sprzedaży na wyznaczonym terenie.
 • Z2 Dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów i towarów zgodnie z wytycznymi.
 • Z3 Realizowanie działań marketingowych zwiększających sprzedaż produktów i towarów.
 • Z4 Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji handlowych z obecnymi klientami.
 • Z5 Raportowanie wyników sprzedaży według procedur.
 • Z6 Prowadzenie sprzedaży towarów lub produktów na rzecz klientów indywidualnych, z uwzględnieniem specyfiki asortymentu oraz przydzielonego obszaru.
 • Z7 Dokumentowanie zawartych transakcji sprzedaży towarów lub produktów.
 • Z8 Rozliczanie i zabezpieczanie utargu w oparciu o wytyczne pracodawcy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługa klientów firmowych w handlu bezpośrednim w oparciu o metodę kontaktów osobistych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie regularnych wizyt sprzedażowych w punktach sprzedaży na wyznaczonym terenie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę wyznaczonego do obsługi sprzedażowej terenu;
 • Zasady planowania tras;
 • Zasady komunikacji z klientami i prowadzenia rozmów handlowych;
 • Metody analizy potrzeb klientów;
 • Zasady etyki zawodowej;
 • Zasady planowania i organizacji pracy własnej;
 • Zasady korzystania z urządzeń i elektronicznych systemów CRM wspomagających sprzedaż;
 • Gratisy i bonusy 6 dla klienta dodawane do sprzedawanych towarów i produktów;
 • Zasady raportowania wyników i efektywności wizyt 5 u klientów.
 • Nawiązywać kontakty i podtrzymywać dobre relacje z ludźmi;
 • Planować pracę własną i dotrzymywać założonych terminów;
 • Rozpoznawać potrzeby klientów;
 • Dobierać techniki motywacji, negocjacji i sprzedaży do specyfiki klientów;
 • Reagować na potrzeby, pytania i zastrzeżenia klientów;
 • Przekonywać klienta do zakupu oferowanych produktów i towarów poprzez oferowanie gratisów i bonusów;
 • Wykorzystywać elektroniczne urządzenia i systemy wspomagające pracę, m.in. planer tras, system CRM.

Z2

Dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów i towarów zgodnie z wytycznymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia działań merchandisingowych 4;
 • Planogram 11 prezentacji sprzedawanych produktów i towarów;
 • Materiały POS 8 wspierające sprzedaż;
 • Materiały marketingowe wspierające sprzedaż, takie jak plakaty, ulotki itp.
 • Dobierać działania merchandisingowe;
 • Układać towar u klienta zgodnie z planem;
 • Umieszczać materiały POS oraz inne materiały marketingowe zgodnie z zaleceniami pracodawcy;
 • Monitorować ułożenie towaru w punktach dystrybucji.

Z3

Realizowanie działań marketingowych zwiększających sprzedaż produktów i towarów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody marketingowe wspierające sprzedaż bezpośrednią;
 • Wytyczne i oczekiwania pracodawcy w zakresie realizacji działań marketingowych;
 • Zasady organizacji specjalnych wydarzeń i eventów marketingowych.
 • Prezentować ofertę zgodnie z wymaganiami pracodawcy;
 • Planować i organizować wydarzenia specjalne u klienta promujące ofertę;
 • Dobierać odpowiednie do klienta i sytuacji metody marketingowe.

Z4

Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji handlowych z obecnymi klientami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy psychologii sprzedaży i komunikacji interpersonalnej;
 • Zasady skutecznej prezentacji oferty handlowej i firmy;
 • Techniki motywacji, negocjacji i wywierania wpływu na innych;
 • Kryteria segmentacji klientów 16.
 • Wykorzystywać wiedzę nabytą na szkoleniach;
 • Komunikować się z ludźmi;
 • Prezentować ofertę handlową;
 • Dokonywać segmentacji klientów.

Z5

Raportowanie wyników sprzedaży według procedur

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cele jakościowe wyznaczone przez pracodawcę;
 • Cele wartościowe wyznaczone przez pracodawcę;
 • Zasady raportowania aktywności, efektywności wizyt, wartości sprzedaży dla określonych produktów.
 • Analizować efekty pracy własnej;
 • Wykorzystywać system CRM na potrzeby własnych analiz sprzedaży;
 • Przygotowywać raporty i sprawozdania na temat własnych osiągnięć oraz zidentyfikowanych barier i zagrożeń.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i prowadzenie sprzedaży obwoźnej towarów lub produktów na rzecz klientów indywidualnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Prowadzenie sprzedaży towarów lub produktów na rzecz klientów indywidualnych, z uwzględnieniem specyfiki asortymentu oraz przydzielonego obszaru

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kultury oraz etyki sprzedaży i kontaktu z klientami;
 • Podstawy marketingu;
 • Prawa i obowiązki konsumenta;
 • Formy i metody sprzedaży możliwe do zastosowania w handlu obwoźnym.
 • Stosować zasady kultury oraz etyki sprzedaży i kontaktu z klientami;
 • Stosować różne techniki i formy sprzedaży;
 • Zachowywać się kulturalnie podczas obsługi klientów;
 • Dobierać formę i zakres sprzedaży do preferencji odbiorcy handlu obwoźnego.

Z7

Dokumentowanie zawartych transakcji sprzedaży towarów lub produktów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady księgowości obowiązujące w firmie;
 • Zasady sporządzania dokumentów sprzedażowych;
 • Zasady i procedury obsługi kasy fiskalnej;
 • Zasady płatności (gotówkowej i bezgotówkowej);
 • Zasady archiwizowania i przechowywania dokumentów sprzedażowych.
 • Sporządzać dokumenty sprzedażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w danej firmie;
 • Obsługiwać kasę fiskalną;
 • Obsługiwać terminale do płatności bezgotówkowej;
 • Stosować zasady i procedury dotyczące przechowywania i archiwizowania dokumentów sprzedażowych.

Z8

Rozliczanie i zabezpieczanie utargu w oparciu o wytyczne pracodawcy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury postępowania z utargiem obowiązujące w danej firmie;
 • Zasady odpowiedzialności karnej, materialnej oraz służbowej sprzedawcy;
 • Zasady sporządzania raportów kasowych;
 • Zasady kontrolowania i przechowywania środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży towarów lub produktów.
 • Przestrzegać procedur dotyczących zabezpieczania majątku firmy przed kradzieżą lub zniszczeniem;
 • Sporządzać raport kasowy;
 • Przechowywać środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży towarów lub produktów, albo stanowiące majątek firmy, zgodnie z obowiązującymi w danej firmie zasadami i procedurami;
 • Sprawdzać oryginalność otrzymywanych od klientów środków pieniężnych.

Pracownik w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przyjmowania odpowiedzialności za powierzone mienie i realizowane zadania zawodowe związane z prowadzoną sprzedażą.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w korelacji z potrzebami i oczekiwaniami klientów.
 • Dostosowywania własnego zachowania własnych do zmiennych okoliczności w zakresie prowadzonych zadań zawodowych.
 • Dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działań własnych.
 • Komunikowania się z dużą liczbą osób w sposób otwarty, kulturalny i wzbudzający zaufanie.
 • Podnoszenia własnych kompetencji sprzedażowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową dotyczącą prowadzenia działań sprzedażowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller).

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę