INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

Kod: 521102

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) może być zatrudniony m.in. przez:

 • małe firmy produkcyjne, handlowe prowadzące dystrybucję bezpośrednią swoich towarów,
 • wielkie sieci handlowe i produkcyjne,
 • firmy outsourcingowe, działające na rynku usług outsourcingu handlowego / outsourcingu sprzedaży 9.

Może także założyć własną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonywać zadania zawodowe, związane ze sprzedażą bezpośrednią towarów klientom indywidualnym i instytucjonalnym.

Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na sprzedawców obwoźnych z samochodu (vansellerów) jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller).

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie szkolnym pokrewnym sprzedawca,
 • kształcenie w technikum, w zawodzie szkolnym pokrewnym technik handlowiec,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji:
  • AU.20 Prowadzenie sprzedaży, w zawodzie pokrewnym sprzedawca,
  • AU.20 Prowadzenie sprzedaży i AU.25 Prowadzenie działalności handlowej, w zawodzie szkolnym pokrewnym technik handlowiec.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie szkolnym pokrewnym sprzedawca lub technik handlowiec potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Szkolenie

Sprzedawca obwoźny z samochody (vansellerów) może brać udział w szkoleniach organizowanych przez:

 • pracodawcę – dotyczących technik i standardów obsługi klienta, technik profesjonalnej obsługi trudnego klienta, psychologii sprzedaży, BHP i pomocy przedmedycznej,
 • organizacje branżowe lub producentów towarów oferowanych przez konkretnego pracodawcę,
 • wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe.

Przykładowo tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • psychologii sprzedaży, negocjacji,
 • prowadzenia marketingu,
 • obsługi oprogramowania wspomagającego sprzedaż,
 • wiedzy na temat oferowanych towarów i usług.

Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) wynosi od 3000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat dla osób początkujących, do nawet 15000 zł brutto miesięcznie dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie. Średnia płaca kształtuje się na poziomie 4000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Poza wynagrodzeniem podstawowym, częścią składową wynagrodzenia sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) jest premia za osiągane wyniki, która wyliczana jest na podstawie określonych przez pracodawcę progów sprzedażowych. Zwykle premia oscyluje w przedziale od 20 do 100% podstawowego wynagrodzenia.

Poziom wynagrodzeń w zawodzie uzależniony jest m.in. od:

 • branży – najniższe stawki stosowane są w branży spożywczej (brak konieczności posiadania wykształcenia kierunkowego), najwyższe stawki stosowane są w branżach: farmaceutycznej, medycznej i technicznej,
 • posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • regionu, w którym prowadzona jest praca (województwo/wieś/miasto),
 • poziomu wykształcenia,
 • posiadanych kwalifikacji,
 • stażu pracy.

Wielu pracodawców gwarantuje pracownikom dodatki pozapłacowe, m.in. samochód z nielimitowanym kilometrażem, telefon komórkowy, fundusz reprezentacyjny, ubezpieczenia, szkolenia, bezpłatny pakiet sportowy, laptop.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Dysfunkcje nie mogą być jednak przeszkodą w wykonywaniu prac fizycznych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania zadań zawodowych,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza możliwości poruszania się oraz możliwości wykonywania zadań zawodowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę