INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

Kod: 521102

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Account manager

Jedno niższych stanowisk kierowniczych w branży handlu i usług. Specjalista ds. sprzedaży, sprawujący opiekę nad klientem. Ma pod sobą zespół od kilku do kilkunastu pracowników i jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z klientami firmy, realizację planów sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, pozyskiwanie i obsługę kluczowych klientów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/sprzedaz-obsluga-klienta/account-manager_pr-649.html

[dostęp: 31.10.2018]

2. Business to Business (B2B)

Współpraca typu firma-firma: transakcje (kupna i sprzedaży towarów i usług) oraz relacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wiplert D.: Techniki sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013

3. Customer Relationship Management (CRM)

Elektroniczny system ułatwiający zarządzanie kontaktami z klientami, budowanie bazy wiedzy o klientach i śledzenie efektów sprzedaży.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/systemy-crm/167-co-to-jest-system-crm-rodzaje-i-przyklady-rozwiazan-do-zarzadzania-relacjami-z-klientami

[dostęp: 31.10.2018]

4. Działania merchandisingowe

Działania marketingowe wspomagające sprzedaż i prezentację towaru poprzez np. wystrój pomieszczenia, sposób prezentacji towarów, stosowanie znaków towarowych, symboli/postaci z towarem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://surgecloud.co/merchandising

[dostęp: 31.10.2018]

5. Efektywność wizyty

Określenie celu dotyczącego liczby złożonych zamówień przez klientów w ramach danego okresu rozliczeniowego, np. 90% klientów ma złożyć min. jedno zamówienie w miesiącu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wiplert D.: Techniki sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013

6. Gratis, bonus

Prezenty dodawane do zamówienia złożonego u sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera). Mogą one być tematycznie powiązane z zamawianym towarem np. przy zakupie określonej ilości papierosów dodawana jest nieodpłatnie określona liczba zapalniczek. Mogą też odbiegać od charakteru zamówienia, ale zwykle są to przydane do pracy w punkcie sprzedaży produkty, np. kalendarz, długopisy, reklamówki itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wiplert D.: Techniki sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013

7. Kierownik regionalny/ manager regionu

Osoba zarządzająca funkcjonowaniem wszystkich oddziałów firmy w obrębie danego regionu. Nadzoruje, koordynuje i kontroluje pracę podległych jednostek, kreuje strategię funkcjonowania tychże w ramach opracowywanych przez siebie planów krótko- i długoterminowych. Prowadzi działania organizacyjne i kontrolne. Z prowadzonych przez siebie działań składa okresowe raporty na ręce przełożonych szczebla centralnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/sprzedaz-obsluga-klienta/kierownik-regionalny_pr-1309.html

[dostęp: 31.10.2018]

8. Materiały Point of Sale materials (POS)

Materiały wspierające sprzedaż (często decyzje o zakupie są podejmowane w miejscu sprzedaży). Należą do nich np. stojaki na ulotki, wobblery (reklama ruchoma przytwierdzana do krawędzi półki lub stojąca na niej), naklejki, hangery (wiszące materiały z logo produktu), makiety powiększonego produktu, broszury o produkcie, standy (reklamy stojące), lightboxy (reklama podświetlana) itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wiplert D.: Techniki sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013

9. Outsourcing handlowy/ outsourcing sprzedaży

Outsourcing sprzedaży polega na realizowaniu procesów sprzedażowych w całości lub w zdefiniowanej części przez inny podmiot, niż podmiot zlecający prowadzenie tych procesów na jego rzecz.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=955

[dostęp: 31.10.2018]

10. Planer trasy

Aplikacja lub system elektroniczny pozwalający na planowanie tras oraz ich optymalizowanie. Działa w oparciu o mapy i systemy nawigacji GPS.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://4mobilepower.com/ile-pozwoli-zaoszczedzic-system-optymalizacji-tras

[dostęp: 31.10.2018]

11. Planogram

Rysunek przedstawiający graficzne odwzorowanie przestrzeni sprzedażowej, tj. zobrazowanie regałów w punkcie sprzedaży wraz z planowanym ułożeniem produktów i towarów. Używany w celu optymalizacji ekspozycji i asortymentu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.dlahandlu.pl/hurt-i-franczyza/wiadomosci/planogram-jest-graficznym-odwzorowaniem-przestrzeni-handlowej,11919.html

[dostęp: 31.10.2018]

12. Preseller

Osoba odpowiedzialna za zbieranie zamówień w punktach sprzedaży oraz merchandising, czyli właściwe pozycjonowanie produktów i materiałów reklamowych na półkach sklepowych. Preseller zatrudniany jest głównie w branży FMCG.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Preselling-element-budowania-relacji-z-odbiorcami-posrednimi-1588343.html

[dostęp: 31.10.2018]

13. Samochód flotowy

Jeden z wielu samochodów firmowych udostępnianych do pracy sprzedawcy obwoźnemu z samochodu (vansellerowi).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://marao-motores.com/czym-jest-flota-samochodowa-i-jakie-sa-jej-rodzaje

[dostęp: 31.10.2018]

14. Sezonowy projekt sprzedażowy

Jednorazowy intensywny projekt sprzedażowy (trwający zwykle do 3 miesięcy) służący np.

  • wzmocnieniu sprzedaży danego produktu,
  • uruchomieniu sprzedaży w okresie wakacyjnym lub innym w miejscowościach sezonowych (gdzie po sezonie nie realizuje się intensywnych działań sprzedażowych),
  • wprowadzaniu nowego produktu na rynek.
  • Projekt prowadzony jest zwykle równolegle z bieżącymi działaniami sprzedażowymi firmy, często zlecany jest firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu sprzedaży.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wiplert D.: Techniki sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013

15. Target sprzedażowy

Cel sprzedażowy do zrealizowania przez sprzedawcę obwoźnego z samochodu (vansellera).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Gut J., Haman W.: Handlowanie to gra. Onepress, Gliwice 2004

16. Segmentacja klientów

Wyodrębnienie grup/segmentów klientów o podobnych cechach, potrzebach, preferencjach itp. Pomaga dostosować ofertę i określić, o jakie grupy potencjalnych klientów warto zabiegać.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Gut J., Haman W.: Handlowanie to gra. Onepress, Gliwice 2004

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę