INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

Kod: 521102

2. Opis zawodu

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) zajmuje się sprzedażą drobnodetaliczną produktów i towarów bezpośrednio z samochodu, na rzecz klientów indywidualnych lub nawiązywaniem oraz utrzymywaniem bezpośrednich relacji z lokalnymi punktami handlowymi, dystrybutorami produktów oferowanych przez określonego producenta.

Opis pracy

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) jest zawodem o charakterze usługowym ukierunkowanym na sprzedaż i dystrybucję towarów oraz produktów (zwykle drobnodetalicznych) z samochodu, bezpośrednio u klienta. Pracownik w tym zawodzie zajmuje się m.in. przyjmowaniem zamówień, realizacją dostaw, wydawaniem towarów i produktów, wystawianiem faktur, pobieraniem płatności gotówkowych, raportowaniem wyników sprzedażowych.

Klientami sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) są klienci indywidualni, bądź mikro, małe i średnie sklepy lub firmy usługowe (m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, restauracje, warsztaty samochodowe itp.). Odpowiada on za obsługę bieżących klientów oraz za pozyskiwanie nowych.

Sposoby wykonywania pracy

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) wykonuje pracę głównie w sektorze B2B 2, przy czym jego praca w zasadniczej części opiera się na relacji człowiek – człowiek.

Praca sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) polega m.in. na:

 • nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientami – osobami indywidualnymi lub właścicielami i pracownikami punktów sprzedaży, głównie mikro, małych i średnich sklepów, firm usługowych,
 • sprzedawaniu i dystrybuowaniu produktów i towarów na wyznaczonym terenie,
 • dbaniu o odpowiednią ekspozycję produktów i towarów na wyznaczonym terenie,
 • planowaniu działań sprzedażowych i promocyjnych, prowadzeniu prezentacji produktowych,
 • współpracowaniu z lokalnymi dystrybutorami i hurtowniami,
 • uzupełnianiu stanu magazynowego produktów i towarów w samochodzie,
 • obsługiwaniu sprzedaży i dystrybucji na powierzonym terenie (m.in. raportowanie wyników, kontrolowanie należności, audyty w punktach dystrybucji).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) jest zawodem o charakterze mobilnym. Pracownik wykonuje swoją pracę przemieszczając się w obrębie określonego obszaru geograficznego, zwykle kilku miejscowości bądź jednego lub kilku województw. W zależności od specyfiki reprezentowanej branży, praca odbywa się przez cały rok bądź sezonowo.

Podstawowym miejscem pracy sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) jest samochód. Pracownik korzysta zwykle z tzw. samochodu flotowego 13, który wyznacza warunki pracy sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera). Specyfikacja samochodu zależy od reprezentowanej branży i sprzedawanych produktów i towarów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • samochód dopasowany do specyfiki pracy i sprzedawanych produktów i towarów,
 • telefon komórkowy,
 • kasę fiskalną, przenośną drukarkę faktur,
 • laptop lub tablet do obsługi administracyjnej sprzedaży i dystrybucji,
 • wagę,
 • specjalistyczne oprogramowanie, np. elektroniczne systemy CRM 3, planery tras 10 itp.

Organizacja pracy

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) w większości wykonuje swoją pracę indywidualnie, przy czym jest on zwykle częścią zespołu pracującego na wyznaczonym terenie. Jego indywidualne działania mają wpływ na wyniki całego zespołu. Jego praca wymaga codziennych wyjazdów. W pracy kontaktuje się głównie ze swoimi klientami – w formie ustnej bądź z wykorzystaniem technologii IT. Kontakty mają zwykle charakter bezpośredni. Kontaktuje się również ze swoim przełożonym oraz innymi członkami zespołu.

Praca sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) bazuje na wytycznych dot. targetów sprzedażowych 15, tj. założonych celach sprzedażowych.

W zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) nie ma określonych godzin pracy. Pracownik rozpoczyna pracę zwykle wcześnie rano i pracuje średnio około 6–9 godzin dziennie, przeważnie ma wyznaczoną minimalną liczbę punktów sprzedaży do odwiedzenia w skali dziennej lub miesięcznej. Czas pracy jest dopasowany do godzin otwarcia odwiedzanych punktów sprzedaży i mieści się zwykle w godzinach od 6:00 do 19:00.

Pracownik często musi być dyspozycyjny w dni wolne od pracy, szczególnie gdy sprzedawane przez niego produkty i towary mają charakter sezonowy lub realizuje sezonowy projekt sprzedażowy 14.

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) codziennie pokonuje określoną liczbę kilometrów (np. min. 100 km dziennie) przemieszczając się zgodnie z zaplanowaną wcześniej trasą. Osoba wykonująca ten zawód musi dbać o powierzone mienie – głównie o samochód, który podlega regularnemu serwisowi i przeglądom technicznym. Oznacza to, że pracownik musi zaplanować w ramach swojej pracy również czas na serwisowanie auta (zwykle jeden dzień raz na dwa miesiące). W przypadku niesprawności samochodu pracownik musi być gotowy do korzystania z auta zastępczego.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) jest narażony w szczególności na:

 • wypadki w ruchu drogowym,
 • kontuzje i przeciążenia kręgosłupa wynikające z konieczności dźwigania dostarczanych produktów i towarów,
 • dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego wynikające z wymuszonej, nienaturalnej pozycji ciała (przebywanie w długotrwałej pozycji siedzącej, prowadzenie samochodu),
 • przeciążenia narządu wzroku wynikające z długotrwałego prowadzenia samochodu,
 • stres i przemęczenie wynikające z charakteru pracy, w tym pracy z „trudnymi klientami”,
 • częste przeziębienia wynikające z pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (dojazdy do klientów, różne temperatury w samochodzie, na zewnątrz i w odwiedzanych punktach sprzedaży).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych

 • autoprezentacja,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wysoka kultura osobista,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich / średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji sprzedażowych.

Osoba podejmująca pracę w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) powinna charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia, dobrym wzrokiem (może występować korekcja wad wzroku okularami), rozpoznawalnością barw.

Ze względu na istotne zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi w tym zawodzie, Instytut Medycyny Pracy i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy zaleca, aby osoby wykonujące ten zawód poddawane były badaniom psychotechnicznym. Część pracodawców warunkuje zatrudnienie pracownika w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) od pozytywnego wyniku badań psychotechnicznych.

Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in.:

 • schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • epilepsja,
 • brak odporności na stres.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) wymagane jest co najmniej wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodzie szkolnym pokrewnym, np. sprzedawca. Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem średnim w zawodzie szkolnym pokrewnym technik handlowiec.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem niezbędnym do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) jest posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu, tj. prawo jazdy kat. B.

Pracę w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w miejscu pracy lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Podjęcie pracy w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) ułatwia:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkolnym pokrewnym zawodzie sprzedawca lub technik handlowiec,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.20 Prowadzenie sprzedaży, w zawodzie szkolnym pokrewnym sprzedawca,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje AU.20 Prowadzenie sprzedaży i AU.25 Prowadzenie działalności handlowej, w zawodzie szkolnym pokrewnym technik handlowiec.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu sprzedawcy obwoźny z samochodu (vanseller) mogą być między innymi:

 • zaświadczenia z odbytych szkoleń z technik sprzedażowych, obsługi klienta i/lub psychologii sprzedaży,
 • certyfikat potwierdzający kwalifikację „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 • udokumentowane doświadczenie w handlu detalicznym,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1.

WAŻNE:

Pracodawcy często poszukują do pracy w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) osób z wykształceniem branżowym specyficznym dla oferowanych produktów (np. medycznym, technicznym).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller), w zależności od specyfiki pracy oraz posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, może awansować na stanowisko kierownicze średniego szczebla i pełnić funkcję kierownika regionalnego/managera regionu 7, account managera 1, kierownika sprzedaży lub dyrektora handlowego. Wówczas odpowiedzialny jest zwykle za planowanie, nadzór i zarządzanie pracą zespołu kilku lub kilkunastu sprzedawców (przedstawicieli handlowych, vansellerów, presellerów 12 itp.) działających na wyznaczonym terenie.

W przypadku sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vansellera) prowadzącego sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych, ścieżką awansu może być natomiast uzyskiwanie odpowiedzialności za szerszy asortyment produktów lub za szerszy obszar sprzedaży. Osoba na tym stanowisku może także awansować na stanowisko związane z zarządzaniem siecią mobilnych sprzedawców.

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez:

 • kontynuację edukacji na poziomie wyższym, np. na kierunkach: zarządzanie, marketing, organizacja (studia I/II stopnia oraz studia podyplomowe),
 • uczestnictwo w szkoleniach pojedynczych oraz cyklach szkoleniowych oferowanych przez pracodawców (wewnętrzne programy rozwoju kompetencji pracowników),
 • podjęcie pracy w zawodach pokrewnych (pod warunkiem uzupełnienia wymaganych kompetencji).

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller), wchodzących w skład zawodu szkolnego pokrewnego:

 • sprzedawca, w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży,
 • technik handlowiec, w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży i AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Przedstawiciel handlowy

332203

Zaopatrzeniowiec

332302

Sprzedawca na targowisku / bazarze

521101

SprzedawcaS

522301

Sprzedawca w branży mięsnej

522302

Sprzedawca w branży przemysłowej

522303

Sprzedawca w branży spożywczej

522304

Technik handlowiecS

522305

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę