INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Stewardesa / Steward

Kod: 511101

2. Opis zawodu

Stewardesa / Steward to członek personelu statku powietrznego, obsługujący załogę i pasażerów lotu, dbający o ich komfort i bezpieczeństwo.

Opis pracy

Stewardesa / Steward zajmuje się bezpośrednią obsługą pasażerów w trakcie lotu oraz przygotowaniem samolotu do przyjęcia pasażerów. Głównym celem pracy stewardesy / stewarda jest zapewnienie pełnej obsługi pasażerów, również w sytuacjach awaryjnych, a także udzielanie pasażerom informacji związanych z lotem. Osoba pracująca w zawodzie jest także odpowiedzialna za przekazywanie pasażerom komunikatów oraz poleceń wydanych przez pilota.

Sposoby wykonywania pracy

Praca w zawodzie stewardesa / steward polega między innymi na:

 • udzielaniu pasażerom pomocy przy zajmowaniu miejsc i rozlokowaniu bagażu,
 • udzielaniu informacji na temat zasad zachowania, w tym bezpieczeństwa obowiązujących na pokładzie,
 • obsłudze bezpośredniej pasażerów (w tym podawanie posiłków, napojów, sprzedaż produktów z oferty przewoźnika),
 • przeprowadzaniu ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
 • udzielaniu pasażerom pomocy medycznej, przy użyciu dostępnych środków (apteczki, defibrylator),
 • pośredniczeniu w komunikacji między kokpitem a pokładem,
 • udzielaniu pasażerom pomocy w opuszczaniu samolotu po wylądowaniu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca stewardesy / stewarda wykonywana jest przez większość czasu na pokładach samolotów (w powietrzu), a także na terenie infrastruktury portów lotniczych (na ziemi).

Osoby pracujące w zawodzie wykonują swoje obowiązki w różnych porach dnia, w pomieszczeniach – głównie w wąskich przestrzeniach samolotu, klimatyzowanych, ze sztucznym oświetleniem.

Praca wykonywana jest z reguły na stojąco i wymaga noszenia munduru danych linii lotniczych.

Elementem pracy jest dyskomfort związany z turbulencjami 6, w które może wpaść samolot. Nieodłączną cechą tej pracy jest konieczność ciągłego przekraczania stref klimatycznych i czasowych.

Stewardesa / Steward pracuje w ramach zespołu – załogi obsługującej lot. W zależności od wielkości samolotu oraz liczby pasażerów, liczebność członków zespołu jest określona przez poszczególnych przewoźników 4.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Stewardesa / Steward w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • terminal POS 5,
 • sprzęt ewakuacyjny (kamizelki, maski tlenowe),
 • wózek pokładowy-cateringowy 3,
 • sprzęt i środki do utrzymania czystości.

Organizacja pracy

Praca w zawodzie stewardesa / steward wykonywana jest w systemie wielozmianowym. Godziny pracy są zmienne, a czas lotu bardzo różny. Praca wykonywana jest w trybie 24-godzinnym, także w dni ustawowo wolne od pracy. W grafiku pracy oprócz regularnych lotów uwzględniane są „dyżury telefoniczne”, które wymagają gotowości do stawienia się w pracy w krótkim czasie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W trakcie swojej pracy stewardesa / steward w związku z kontaktem z dużą liczbą pasażerów pochodzących z różnych stron świata, a także z uwagi na przebywanie w stale klimatyzowanym, zamkniętym pomieszczeniu, są narażeni na działanie wirusów, bakterii oraz grzybów powodujących szereg chorób oraz dolegliwości.

Ponadto ze względu na specyfikę miejsca pracy stewardesa / steward podczas wykonywania swoich obowiązków są narażeni na:

 • choroby kręgosłupa i narządu ruchu, w związku z długotrwałą pracą w pozycji stojącej,
 • hałas związany np. z pracą silników samolotowych,
 • zaburzenia błędnika (z uwagi na turbulencje),
 • bezsenność i zmienność nastroju, osłabienie percepcji, zmęczenie, związane z zakłóceniem rytmu dobowego oraz częstą zmianą ciśnień,
 • stres związany z obsługą pasażerów i załogi,
 • urazy związane z przemieszczającymi się podczas lotu w sposób nieprzewidziany przedmiotami lub urządzeniami (np. wózek pokładowo-cateringowy).

Potencjalnym zagrożeniem dla osoby w tym zawodzie jest wypadek samolotu spowodowany awarią bądź atakiem terrorystycznym 2.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód stewardesa / steward ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna sprawność fizyczna,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność zapamiętywania dużej ilości informacji,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • zdolność planowania i organizowania sobie pracy,
 • współdziałanie i współpraca w zespole,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • odporność emocjonalna,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • miła aparycja,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • tolerancyjność,
 • odwaga,
 • odporność na dzielnie pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za innych,
 • empatia,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie stewardesa / steward wymagany jest bardzo dobry ogólny stan zdrowia, w szczególności sprawność układu krążenia i układu oddechowego.

Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej znaczne obciążenie psychiczne związane między innymi z koniecznością ciągłego kontaktu z ludźmi i rozwiązywania problemów bieżących, pojawiających się na pokładzie. Obciążenie psychiczne w tym zawodzie wynika również ze świadomości wpływu na bezpieczeństwo innych ludzi oraz z towarzyszącego tej pracy potencjalnego zagrożenia katastrofą samolotową czy zachowaniami terrorystycznymi. Dlatego od osób wykonujących zawód stewardesa / steward wymagana jest odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu stewardesa / steward są m.in.:

 • zaburzenia równowagi,
 • niska odporność psychiczna,
 • zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia,
 • wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji,
 • wada wymowy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie stewardesa / steward nie jest konieczne posiadanie wykształcenia kierunkowego. Preferowane jest wykształcenie średnie lub policealne.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Praca w zawodzie stewardesa / steward nie wymaga specyficznych tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie:

 • świadectwa ukończenia kursu w szkole policealnej na kierunku stewardesa / steward,
 • certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających umiejętność pływania.

Poszczególne linie, po zakończeniu procesu rekrutacji, przeprowadzają wewnętrzne kursy przygotowujące do wykonywania pracy stewardesy / stewarda.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Stewardesa / Steward może awansować na stanowisko:

 • starszej stewardesy / starszego stewarda,
 • szefowej / szefa pokładu,
 • instruktorki szkoleniowej / instruktora szkoleniowego.

Osobom pracującym w zawodzie możliwość rozwoju zawodowego daje podejmowanie specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie obsługi pasażerów czy też nauki języków obcych itp.

Stewardesa / Steward może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe o nowe obszary poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie stewardesa / steward nie ma możliwości potwierdzenia oraz walidacji kompetencji zawodowych w toku edukacji formalnej.

W toku edukacji pozaformalnej policealne szkoły dla dorosłych potwierdzają kompetencje przydatne w tym zawodzie po odbyciu kursu (zwykle rocznego).

Pracodawcy (przewoźnicy) we własnym zakresie organizują szkolenia dla przyszłych pracowników. Stewardesa / Steward raz w roku ma obowiązek przystąpić i pozytywnie ukończyć test sprawdzający wiedzę z zakresu procedur ogólnych oraz awaryjnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie stewardesa / steward może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik obsługi turystycznejS

422103

Pilot wycieczek

511301

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę