INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista zarządzania informacją

Kod: 262207

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista zarządzania informacją wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wyszukiwanie, gromadzenie, rejestrowanie, weryfikowanie i selekcjonowanie informacji i danych.
 • Z2 Przechowywanie i nadzorowanie zbiorów informacji.
 • Z3 Porządkowanie, indeksowanie informacji i danych oraz aktualizowanie i unifikowanie informacji.
 • Z4 Analizowanie, opracowywanie i udostępnianie informacji i danych.
 • Z5 Rekomendowanie i wdrażanie zmian w procedurach i/lub w technologii wspierających zarządzanie informacją.
 • Z6 Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników i ich szkolenie z zakresu pracy z informacją.
 • Z7 Przeprowadzanie audytu informacyjnego organizacji.
 • Z8 Badanie i analizowanie zapotrzebowania na informację wśród różnych grup odbiorców.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie, weryfikowanie i przechowywanie informacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wyszukiwanie, gromadzenie, rejestrowanie, weryfikowanie i selekcjonowanie informacji i danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy informacyjne zachodzące w organizacji;
 • Typologie źródeł informacji;
 • Metody oceny jakości źródeł informacji;
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze 14;
 • Technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania weryfikacji i przechowywania informacji;
 • Działanie oprogramowania do zarządzania informacją (np. CRM 5, ERP 11);
 • Narzędzia i bazy służące do weryfikacji informacji;
 • Teorie, metody, przepisy związane z wyszukiwaniem, weryfikacją, przechowywaniem informacji i danych oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami.
 • Wyszukiwać informacje w dokumentach wewnętrznych organizacji, wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych oraz w środowisku sieciowym;
 • Stosować zaawansowane techniki wyszukiwania;
 • Oceniać jakość i przydatność źródeł informacji;
 • Wykonywać złożone zadania zgodnie z samodzielnie opracowanymi lub przyjętymi procedurami, w częściowo zmiennych warunkach;
 • Stosować metody, formy i środki działalności informacyjnej, adekwatne do tematyki, branży i miejsca zatrudnienia oraz potrzeb różnych grup odbiorców informacji;
 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania informacją.

Z2

Przechowywanie i nadzorowanie zbiorów informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Technologie informacyjne w zakresie weryfikacji i przechowywania informacji i danych;
 • Zasady funkcjonowania baz danych i repozytoriów 17 publikacji i danych;
 • Przepisy prawne odnośnie gromadzonych i przechowywanych informacji i danych (np. prawo autorskie, licencje, zasady ochrony danych osobowych, zasady dostępu do informacji niejawnych).
 • Sporządzać dokumentację wewnętrzną z analiz procesów informacyjnych oraz innych otrzymywanych informacji;
 • Dobierać metody gromadzenia informacji i danych stosownie do ich typu i nośników informacji;
 • Dobierać metody przechowywania informacji i danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Tworzyć bazy danych;
 • Stosować obowiązujące przepisy prawa związane z przechowywaniem informacji danych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Przetwarzanie i dystrybuowanie informacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Klasyfikowanie, indeksowanie informacji i danych oraz aktualizowanie i unifikowanie informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady formalnego i rzeczowego opracowywania dokumentów pierwotnych 7, wtórnych 9 i pochodnych 8;
 • Normy, standardy, formaty rejestracji dokumentów;
 • Standardy metadanych 15;
 • Technologie informacyjne stosowane w przetwarzaniu i dystrybucji dokumentów;
 • Zasady funkcjonowania baz danych i repozytoriów;
 • Fakty, teorie, metody, przepisy związane z opracowaniem i dystrybucją informacji oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami.
 • Tworzyć opisy bibliograficzne dokumentów;
 • Stosować poprawną terminologię związaną z opracowaniem formalnym i rzeczowym źródeł informacji;
 • Klasyfikować dokumenty i źródła informacji;
 • Tworzyć metadane;
 • Stosować różne języki informacyjne;
 • Stosować technologie potrzebne do przetwarzania i dystrybucji dokumentów;
 • Projektować bazy danych;
 • Stosować metody, formy i środki w zakresie przetwarzania i dystrybucji informacji, adekwatne do tematyki, branży i miejsca zatrudnienia oraz potrzeb różnych grup odbiorców informacji.

Z4

Analizowanie, opracowywanie i udostępnianie informacji i danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady analizy informacji i danych;
 • Narzędzia i programy niezbędne do analizy danych;
 • Metody statystyczne;
 • Metody i kryteria weryfikacji oraz selekcji informacji;
 • Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego z obszaru własności intelektualnej oraz innych dziedzin prawa związanych z rozpowszechnianiem informacji;
 • Systemy informacji publicznej;
 • Metody zarządzania zasobami informacji;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji;
 • Technologie informacyjne stosowane w zarządzaniu informacją;
 • Zasady współpracy z użytkownikami informacji w miejscu pracy;
 • Uwarunkowania i kontekst prowadzonej działalności.
 • Analizować informacje, formułować poprawne wnioski;
 • Stosować podstawowe metody statystyczne;
 • Posługiwać się narzędziami i bazami danych służącymi do weryfikacji informacji, stosownie do charakteru poszukiwanych informacji;
 • Posługiwać się narzędziami do analizy danych;
 • Stosować polskie i międzynarodowe przepisy prawa własności intelektualnej oraz innych dziedzin prawa związanych z rozpowszechnianiem informacji;
 • Korzystać z systemów informacji publicznej;
 • Dobierać i stosować systemy zarządzania informacją;
 • Prowadzić dokumentację techniczną prezentować wyniki badań i analiz;
 • Stosować odpowiednie kanały komunikacji w zależności od grupy docelowej i uzasadniać swoje stanowisko.

Z5

Rekomendowanie zmian w procedurach i/lub w technologii wspierających zarządzanie informacją

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła informacji na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Narzędzia i technologie informacyjne stosowane w zarządzaniu informacją;
 • Podstawy prowadzenia analiz;
 • Narzędzia i metody prezentacji wyników badań;
 • Przepisy prawne regulujące stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Systemy i technologie informacyjne stosowane w zarządzaniu informacją;
 • Procesy i uwarunkowania zarządzania informacją;
 • Metody zarządzania zasobami informacji;
 • Przepisy prawa polskie i międzynarodowe z obszaru własności intelektualnej oraz innych dziedzin prawa związanych z rozpowszechnianiem informacji;
 • Zasady współpracy z użytkownikami informacji w miejscu pracy;
 • Uwarunkowania i kontekst prowadzonej działalności.
 • Wyszukiwać systemy i narzędzia ICT 13 oraz monitorować zmiany na rynku ICT;
 • Analizować rynek technologii informacyjno- komunikacyjnych pod kątem możliwości usprawnienia obiegu informacji w obsługiwanej instytucji;
 • Prezentować wyniki badań;
 • Rekomendować zmiany w procedurach i/lub w technologii wspierających zarządzanie informacją i uzasadniać swoje stanowisko;
 • Opiniować innowacyjne rozwiązania;
 • Analizować, dostosowywać do potrzeb i wdrażać nowoczesne systemy i technologie informacyjne;
 • Stosować przepisy prawne regulujące stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Stosować odpowiednie kanały komunikacji w zależności od grupy docelowej;
 • Wdrażać nowe technologie informacyjne we współpracy z informatykiem/zespołem;
 • Zapoznawać z wdrożonymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi podwładnych i użytkowników.

Z6

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników i ich szkolenie z zakresu pracy z informacją

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników informacji (np. kierownictwa organizacji lub pracowników);
 • Charakterystykę grupy odbiorców (m.in. stanowiska i poziom kompetencji w zakresie pracy z informacją);
 • Zasady przygotowania szkoleń z zakresu pracy z informacją.
 • Prezentować wyniki badań;
 • Zapoznawać z wdrożonymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi podwładnych i użytkowników;
 • Szkolić użytkowników informacji w zakresie poszukiwania, organizowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
 • Stosować odpowiednie kanały komunikacji w zależności od grupy docelowej.

Kompetencja zawodowa Kz3: Przewidywanie i identyfikowanie potrzeb informacyjnych użytkowników informacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Przeprowadzanie audytu informacyjnego organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cele informacyjne organizacji na poszczególnych jej poziomach;
 • Strukturę organizacji i powiązania informacyjne wewnątrz niej;
 • Metody zarządzania zasobami informacji;
 • Metody kompleksowego badania obiegu informacji w organizacji.
 • Analizować źródła informacji w organizacji i relacje między nimi;
 • Identyfikować punkty tworzenia informacji w organizacji i kanały przepływu informacji;
 • Identyfikować problemy związane z przepływem informacji (brak lub nadmiar czy też dublowanie się informacji);
 • Ocenić poziom istotności danego kanału informacyjnego.

Z8

Badanie i analizowanie zapotrzebowania na informację wśród różnych grup odbiorców

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy z użytkownikami informacji w miejscu pracy;
 • Metody badań użytkowników informacji;
 • Specyfikę potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników informacji;
 • Metody zarządzania zasobami informacji;
 • Uwarunkowania i kontekst prowadzonej działalności.
 • Badać potrzeby informacyjne użytkowników informacji przy użyciu m.in. wywiadów, ankiet, obserwacji;
 • Analizować informacje, formułować poprawne wnioski;
 • Stosować odpowiednie kanały komunikacji w zależności od grupy docelowej;
 • Ocenić zapotrzebowanie na informację oraz poziom kompetencji informacyjnych różnych grup odbiorców informacji.

Pracownik w zawodzie specjalista zarządzania informacją powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w zakresie zarządzania informacją.
 • Przestrzegania obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji w celu właściwej dystrybucji informacji.
 • Tworzenia i rozwijania wzorów postępowania w zakresie obsługi użytkowników informacji;
 • Podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji i jakości pracy specjalisty zarządzania informacją.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla dziedziny zarządzania informacją.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista zarządzania informacją.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista zarządzania informacją

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista zarządzania informacją nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę