INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista zarządzania informacją

Kod: 262207

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Specjalista zarządzania informacją ma możliwość podejmowania pracy w organizacjach funkcjonujących w wielu obszarach gospodarki. Należą do nich między innymi:

 • firmy z własnymi działami badań i rozwoju (np. farmaceutyczne, produkcyjne, energetyczne),
 • firmy z rozbudowanym działem IT (duże firmy / korporacje),
 • banki,
 • wydawnictwa,
 • instytucje badawcze,
 • firmy konsultingowe,
 • firmy infobrokerskie,
 • wywiadownie gospodarcze,
 • firmy z branży zarządzania zasobami ludzkimi,
 • firmy marketingowe i Public Relations.

Do typowych miejsc zatrudnienia w sektorze niekomercyjnym należą:

 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • uczelnie,
 • biblioteki,
 • archiwa,
 • centra informacji,
 • centra kultury,
 • organizacje pozarządowe.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Kształcenie kandydatów do pracy w zawodzie specjalista zarządzania informacją realizują uczelnie wyższe, oferując studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Kierunki przygotowujące do zawodu to:

 • zarządzanie informacją,
 • informacja naukowa,
 • bibliotekoznawstwo,
 • architektura informacji,
 • inżynieria informacji,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji.

Szkolenie

Szkolenia w zawodzie specjalista zarządzania informacją prowadzą:

 • pracodawcy (szkolenie wewnętrzne dla pracowników),
 • firmy specjalizujące się w szkoleniach z zakresu zarządzania informacją, IT, usprawniania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • uczelnie wyższe oferujące komercyjne kursy o podobnej tematyce, co instytucje szkoleniowe.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących na stanowiskach właściwych dla zawodu specjalista zarządzania informacją jest zróżnicowane i wynosi od 2200 zł do kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Poziom zarobków jest uzależniony m.in. od:

 • wielkości instytucji i jej kapitału,
 • branży i regionu, na którym operuje instytucja,
 • wykształcenia i stażu pracy osoby zatrudnionej,
 • zakresu obowiązków i czasu realizacji zadania.

Najwięcej zarabiają specjaliści zarządzania informacją w firmach konsultingowych. Stawki ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu i formy współpracy z firmą. Najwyższe zarobki sięgają kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie, a najniższe wynoszą ok. 3000 zł. W 2018 r. płace brutto połowy specjalistów zarządzania informacją mieściły się w przedziale od 3800 zł do 7300 zł miesięcznie.

W instytucjach państwowych, np. w bibliotekach i ośrodkach informacji, specjalista zarządzania informacją zarabia znacznie mniej. Miesięczne wynagrodzenie całkowite w tym zawodzie przeważnie mieści się w przedziale od 2200 zł do 3500 zł brutto miesięcznie.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

Zawód specjalista zarządzania informacją mogą wykonywać osoby z następującymi rodzajami niepełnosprawności – pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska pracy (pod względem technicznym i organizacyjnym) do rodzaju niepełnosprawności:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich; wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej; zalecana praca biurowa lub koncepcyjna,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) - pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę