INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista zarządzania informacją

Kod: 262207

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Chyliński M.: Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” nr 69, 2014.
 • Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza. Wydaw. SBP, Warszawa 2011.
 • Czekaj J. (red.): Podstawy zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 • Czerwiński A.: Przemiany na rynkach informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Information & Management: The International Journal of Information Systems Theories and Applications.
 • International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals.
 • Jachimczyk A.: Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy. „Przegląd Biblioteczny” nr 2, 2013.
 • Janiak M.: Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów. „Forum Bibliotek Medycznych” nr 1, 2014.
 • Jemielniak D., Koźmiński Andrzej K.: Zarządzanie wiedzą. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kłak M.: Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
 • Krztoń W.: Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji. „Modern Management Review” nr 24, 2017.
 • Łęgowik-Małolepsza M., Łęgowik-Świącik S., Kowalska S., Stępień M.: Wiedza i źródła informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” nr 26, 2017.
 • Malara Z., Rzęchowski J.: Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Materska K.: Audyt informacji - problemy metodologiczne. „E-mentor” nr 5 (42), 2011.
 • Mazurek K.: Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Nowina-Konopka M.: Infomorfoza: Zarządzanie informacją w nowych mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • Roman K.W.: Podstawy zarządzania informacją. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Sapa R.: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2017.
 • Świgoń M.: Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
 • Unold J.: Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni. PWN, Warszawa 2017.
 • Wójcik J.: Zarządzanie informacją przez systemy techniczne. „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” nr 40, 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę