INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista zarządzania informacją

Kod: 262207

2. Opis zawodu

Specjalista zarządzania informacją 21 odpowiada za sprawny obieg i spójność informacji w środowisku pracy. Zajmuje się zarządzaniem zasobami informacyjnymi 24 oraz przepływem informacji 16 w organizacji, w której pracuje. W tym celu korzysta z technologii informacyjnych i komunikacyjnych 20. Może także zarządzać wiedzą 23 w organizacji.

WAŻNE:

Zarządzanie informacją uznaje się za odrębną sferę zarządzania organizacjami.

Opis pracy

Specjalista zarządzania informacją jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy specjalisty zarządzania informacją jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Mogą to być informacje tworzone przez organizację dla potrzeb własnych lub przeznaczone dla użytkowników zewnętrznych oraz informacje tworzone w otoczeniu, a wykorzystywane przez organizację.

Specjalista zarządzania informacją wyszukuje informacje, analizuje procesy informacyjne, tworzy bazy danych 3, klasyfikuje i udostępnia pozyskane informacje. Informacje, z którymi pracuje specjalista, mogą być zarówno rzeczowe (specjalistyczne, stanowiące przedmiot działania organizacji), jak i służące wspieraniu procesów decyzyjnych (dotyczące funkcjonowania organizacji, poszczególnych jej działów lub procesów).

W dużych organizacjach specjalista zarządzania informacją współpracuje z działem IT 10 przy opracowywaniu, integracji i wykorzystaniu hurtowni danych 12, systemów decyzyjnych 18 oraz systemów zarządzania wielkimi wolumenami danych (big data 6), a także automatyzacji procesów analizy danych 2 i raportowania. Specjalista zarządzania informacją bada potrzeby i zachowania informacyjne w organizacji i wspiera wprowadzanie stosownych rozwiązań organizacyjnych. Dobiera i stosuje metody i technologie, umożliwiające wyszukiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji zgodnie z przyjętymi standardami.

Zawód specjalista zarządzania informacją rozwija się i zmienia wraz z rozwojem technologii informacji i komunikacji.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie specjalista zarządzania informacją stosuje różne sposoby i metody wykonywania pracy polegające m.in. na:

 • wyszukiwaniu informacji zarówno w zasobach wewnętrznych organizacji, jak i źródłach zewnętrznych,
 • porządkowaniu informacji przychodzących i wychodzących,
 • badaniu potrzeb informacyjnych odbiorców poprzez analizę obiegu informacji (np. przy pomocy programów komputerowych, analizy dokumentów zastanych, ankiet, grupy fokusowej, wywiadu ustnego, obserwacji),
 • prowadzeniu audytu informacyjnego 1 (diagnostyki informacyjnej) organizacji,
 • usprawnianiu i dostosowywaniu procesów obiegu informacji w organizacji do zaistniałych potrzeb przy współpracy z osobami pracującymi w dziale IT,
 • tworzeniu wewnętrznych baz danych (bazy produktów, bazy klientów, bazy dostawców, katalogi posiadanych zbiorów informacji itd.),
 • tworzeniu raportów, analiz i prezentacji na potrzeby kadry decyzyjnej oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców informacji,
 • zapewnianiu dostępności informacji w odpowiedniej formie i w wymaganym czasie uprawnionym odbiorcom.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca w zawodzie specjalista zarządzania informacją odbywa się w środowisku biurowym. Na warunki pracy wpływają wielkość pomieszczeń, ich stan techniczny, wyposażenie poszczególnych stanowisk, jakość oświetlenia, możliwość dopływu świeżego powietrza, klimatyzacja, zanieczyszczenie powietrza kurzem. Praca wykonywana jest najczęściej w pozycji siedzącej.

Niektóre urządzenia (np. specjalistyczne skanery) mogą wymagać pracy w warunkach zaciemnienia.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista zarządzania informacją wykorzystuje w swojej pracy m.in:

 • komputer wraz z programami specjalistycznymi i biurowymi oraz dostępem do internetu,
 • urządzenia peryferyjne – kserokopiarki, skanery, projektory,
 • telefon.

Organizacja pracy

Praca specjalisty zarządzania informacją może być wykonywana samodzielnie lub w zespole, w zależności od wielkości i potrzeb organizacji.

Czas pracy jest najczęściej stały i nie przekracza normy 40 godzin w tygodniu, chyba że w umowie określono inaczej. Praca może być również wykonywana w trybie zadaniowym, wówczas czas pracy jest nienormowany. W zależności od rodzaju organizacji, może być konieczna praca również w soboty i niedziele. Część zadań zawodowych zwykle może być wykonywana w trybie zdalnym.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Typowymi zagrożeniami na stanowisku specjalisty zarządzania informacją są m.in.:

 • nadmierne obciążenie wzroku wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze,
 • przeciążenie układu kostno-szkieletowego związane z pracą w pozycji siedzącej.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista zarządzania informacją ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • logiczne i analityczne myślenie,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • cierpliwość,
 • dociekliwość,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • sumienność,
 • wytrwałość,
 • systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • zainteresowania techniczne,
 • zainteresowania informatyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie specjalista zarzadzania informacją ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na długą pracę przy komputerze. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich. Występuje w niej jednak znaczne obciążenie umysłowe, związane między innymi z analizowaniem dużych zbiorów informacji i podejmowaniem decyzji.

Przeciwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie są wady wzroku niemożliwe do skorygowania za pomocą szkieł, wady układu mięśniowo-szkieletowego uniemożliwiające kilkugodzinną pracę na stanowisku komputerowym oraz niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista zarządzania informacją preferowane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia w dziedzinie zarządzania informacją, informacji naukowej lub dziedzinach pokrewnych.

Zawód może wykonywać również osoba z wykształceniem wyższym (innym niż wymienione), odpowiadającym profilowi działalności danej organizacji (np. administracja, chemia, farmaceutyka, medycyna, kierunki inżynieryjne), uzupełnionym studiami podyplomowymi z obszaru zarządzania informacją, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) brak specyficznych wymagań w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy w zawodzie specjalista zarządzania informacją.

Podjęcie pracy ułatwiają:

 • certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające umiejętność biegłej obsługi komputera, urządzeń biurowych i programów wspomagających prowadzenie działalności informacyjnej (w tym programów do edycji tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych i programów do tworzenia prezentacji),
 • certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające umiejętności korzystania ze specjalistycznych baz danych oraz narzędzi wyszukiwawczych,
 • certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami zarządzania projektem 22,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 • certyfikat znajomości innego dowolnego języka współczesnego (na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 • certyfikat znajomości podstaw programowania w języku HTML,
 • potwierdzenie znajomości programów bazodanowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista zarządzania informacją zaczyna karierę zawodową jako członek zespołu lub samodzielny pracownik. Ze względu na charakter zawodu (pracę z informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji w organizacji) istnieje realna możliwość awansowania na stanowisko kierownicze średniego i wyższego szczebla. Specjalista zarządzania informacją, po ewentualnym uzupełnieniu wiedzy, może np. pełnić funkcję kierownika biblioteki lub ośrodka informacji.

Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, informatyki i ekonomii umożliwia zajmowanie stanowisk związanych np. z:

 • zarządzaniem projektami,
 • systemami wspomagania decyzji menedżerskich,
 • systemami obsługi sklepów internetowych.

Specyfika zawodu ułatwia także przekwalifikowanie się w kierunku pracownika IT w charakterze:

 • specjalisty (np. bezpieczeństwa informacji 4),
 • analityka,
 • administratora baz danych,
 • administratora systemów.

Wymagane jest do tego uzupełnienie wiedzy i umiejętności odpowiednimi:

 • studiami podyplomowymi (np. z zakresu analizy danych),
 • szkoleniami (np. programistycznymi lub z pracy na bazach danych),
 • kursami (np. organizowanymi przez uczelnie, producentów oprogramowania czy organizacje zawodowe),
 • doświadczeniem nabytym w trakcie wykonywania bieżącej pracy z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

WAŻNE:

Zakres wiedzy wymagającej uzupełnienia zależy od uprzednio uzyskanego wykształcenia. W wypadku tego zawodu występują duże różnice między programami kształcenia akademickiego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

W zawodzie specjalista zarządzania informacją kompetencje można potwierdzić poprzez uzyskanie:

 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku zarządzanie informacją lub informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • świadectwa studiów podyplomowych na kierunkach: zarządzania informacją, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewnych,
 • zaświadczeń / certyfikatów z ukończenia szkoleń branżowych, np.: z zakresu zaawansowanego wyszukiwania informacji, obsługi różnych baz danych, zarządzania informacją i technologii informacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista zarządzania informacją może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Bibliotekoznawca

262203

Broker informacji (Researcher)

262204

Menedżer zawartości serwisów internetowych

262205

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

262206

Specjalista zarządzania dokumentacją

262208

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę