INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Identyfikowanie zagrożeń zdrowotnych populacji.
 • Z2 Określanie indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych.
 • Z3 Planowanie i opracowywanie programów promocji zdrowia.
 • Z4 Wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia.
 • Z5 Realizowanie we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów zdrowotnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia zdrowotne i organizowanie edukacji zdrowotnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Identyfikowanie zagrożeń zdrowotnych populacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii 3 podczas wdrażania programów promocji zdrowia;
 • Metody identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych ludności;
 • Procedury gromadzenia i wykorzystywania informacji w określaniu zagrożeń i potrzeb zdrowotnych;
 • Wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas wdrażania programów promocji zdrowia;
 • Rozpoznawać i opisywać zagrożenia zdrowotne ludności w regionie;
 • Korzystać z narzędzi badawczych w określeniu zagrożeń zdrowotnych (analizy dokumentacji medycznej, sprawozdań);
 • Oceniać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie grupy, jednostki, w miejscu pracy, nauki i zamieszkania;
 • Określać uwarunkowania problemów zdrowotnych.

Z3

Planowanie i opracowywanie programów promocji zdrowia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania, opracowywania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • Zasady finansowania programów promocji zdrowia;
 • Metody i sposoby korzystania ze statystyki medycznej w identyfikacji zagrożeń zdrowotnych regionu.
 • Opracowywać programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych i grup społecznych;
 • Prowadzić działania interwencyjne uświadamiające społeczeństwo o zagrożeniach zdrowotnych;
 • Uświadamiać znaczenie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i trzeciego stopnia.

Z4

Wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wdrażania i ewaluacji programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • Teorie, koncepcje i modele edukacji zdrowotnej oraz etapy działania;
 • Sposoby ustalania priorytetów działań w zakresie promocji zdrowia jako odpowiedź na lokalne potrzeby zdrowotne;
 • Zasady współdziałania ze środkami masowego przekazu.
 • Wdrażać, ewaluować programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych i grup społecznych;
 • Oceniać poziom wiedzy w zakresie oświaty zdrowotnej w celu określenia potrzeb zdrowotnych w środowisku lokalnym;
 • Organizować zajęcia dla różnych grup społecznych promujące zdrowy styl życia (konkursy, wystawy, festyny, olimpiady, pokazy, zajęcia ruchowe, warsztaty dietetyczne itp.);
 • Wdrażać i realizować krajowe programy zapobiegania powstawaniu chorób społecznych;
 • Upowszechniać wiedzę z zakresu promocji zdrowia pracownikom resortów: oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innym;
 • Stosować środki dydaktyczne w działaniach edukacyjnych;
 • Sporządzać sprawozdania z realizacji zadań;
 • Korzystać z dostępnych środków technicznych;
 • Prowadzić edukację medialną;
 • Współpracować z mediami w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wyznaczanie strategii promocji zdrowia 9 obejmuje zestaw zadań zawodowych Z2, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z2

Określanie indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody identyfikacji indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności;
 • Procedury gromadzenia i wykorzystywania informacji w określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności;
 • Zasady oceny wpływu czynników środowiskowych na potrzeby zdrowotne.
 • Rozpoznawać i definiować indywidualne i społeczne potrzeby zdrowotne ludności w regionie;
 • Korzystać z narzędzi badawczych w określeniu potrzeb zdrowotnych (analizy dokumentacji medycznej, sprawozdań);
 • Oceniać wpływ czynników środowiskowych na potrzeby zdrowotne grupy, jednostki, w miejscu pracy, nauki i zamieszkania;
 • Określać uwarunkowania indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności.

Z5

Realizowanie we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów zdrowotnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regionalną politykę zdrowotną;
 • Zasady wdrażania polityki prozdrowotnej;
 • Rozwiązania systemowe w Polsce i Unii Europejskiej stosowane w zakresie promocji zdrowia w regionach;
 • Zasady współpracy z samorządem lokalnym dla ujednolicenia działań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • Zasady prowadzenia wielosektorowej działalności w zakresie promocji zdrowia;
 • Zasady upowszechniania ruchu na rzecz promocji zdrowia;
 • Zasady marketingu i kampanii społecznej w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 • Wdrażać regionalną politykę zdrowotną w zakresie realizacji promocji zdrowia;
 • Upowszechniać cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia dla poprawy zdrowia i jakości życia w regionach;
 • Określać korzystne dla zdrowia warunki pracy, nauki, odpoczynku;
 • Wzmacniać i organizować inicjatywy społeczne na rzecz tworzenia środowisk promujących zdrowie;
 • Określać zasady współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi edukację zdrowotną (stacje sanitarno-epidemiologiczne, administracja samorządowa, PCK, ZHP i inne organizacje promujące zdrowie);
 • Kontrolować i nadzorować realizację programów oświaty zdrowotnej w środowiskach promujących zdrowie (szkoła, szpital i inne).

Pracownik w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Tworzenia i rozwijania wzorców postępowania w zakresie promowania zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie wyboru metod promocji zdrowia jednostki i społeczności lokalnej.
 • Dokonywania oceny swoich działań w ramach pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę