INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Możliwości zatrudnienia w charakterze specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stwarzają przede wszystkim liczne instytucje i organizacje promujące zdrowy styl życia w danej społeczności i zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Specjalista w tej dziedzinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • wydziałach spraw społecznych i zdrowotnych urzędów administracji publicznej,
 • instytucjach centralnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach medycyny pracy,
 • innych podmiotach zajmujących się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną lub zamierzających taką promocję zorganizować w ramach swojej działalności.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może pracować na stanowiskach:

 • edukatora promocji zdrowia,
 • inspektora,
 • organizatora,
 • instruktora promocji zdrowia lub asystenta.

W zdecydowanej większości praca związana jest z prowadzeniem działań w ramach kampanii organizowanych przez instytucje państwowe, samorządy i organizacje pozarządowe.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ma możliwości podjęcia pracy także w następujących miejscach:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki medycznej,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • domy opieki społecznej,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • centra medyczne,
 • instytucje ochrony i profilaktyki zdrowia,
 • organizacje prozdrowotne,
 • sklepy zielarskie oraz oferujące ekologiczną i zdrową żywność.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (w 2018 r.) w Polsce kształcenie kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach edukacji formalnej odbywa się w szkołach wyższych (studia I i II stopnia) na kierunkach m.in.:

 • zdrowie publiczne, specjalność – edukacja zdrowotna,
 • pedagogika zdrowia,
 • psychologia zdrowia.

Kształcenie można także podjąć w formie studiów podyplomowych oferowanych przez uczelnie wyższe, np. z zakresu:

 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • dietetyki,
 • fizjoterapii,
 • rekreacji ruchowej,
 • techniki żywności żywienia człowieka,
 • zdrowia publicznego.

Szkolenie

Szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i aktualizację wiedzy w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej są organizowane przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz szkoły wyższe.

Tematyka oferowanych szkoleń obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • zarządzanie ochroną zdrowia,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie finansami,
 • aspekty prawne ochrony zdrowia,
 • dietetyka,
 • rekreacja ruchowa,
 • gerontologia,
 • wartości etyczne w promocji zdrowia,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • public relations,
 • komunikacja interpersonalna,
 • autoprezentacja.

Organizatorzy szkoleń na ogół poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oscyluje wokół średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jednak różni się w zależności od regionu oraz pracodawcy (instytucja państwowa, firma prywatna bądź organizacja pozarządowa).

Poziom wynagrodzeń specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest uzależniony m.in. od:

 • wykształcenia,
 • rodzaju umowy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • lokalizacji miejsca pracy,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • stażu pracy,
 • doświadczenia, kwalifikacji,
 • efektywności pracy.

Pracodawcy, którym zależy na pozyskaniu pracowników, często oprócz wynagrodzenia oferują także świadczenia pozapłacowe. Najczęściej są to: podstawowy pakiet opieki medycznej, karta sportowa, a także dofinansowanie studiów czy szkoleń.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednim implantem lub aparatem słuchowym, umożliwiającym prawidłowe słyszenie,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę