INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 53).

Literatura branżowa:

 • Borzucka-Sitkiewicz K.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna: przewodnik dla edukatorów zdrowia. Impuls, Kraków 2006.
 • Bulska J.: Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców. Akapit, Toruń 2008.
 • Jacennik B.: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. PZWL, Warszawa 2010.
 • Karski J.B.: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. PZWL, Warszawa 2009.
 • Koszczyca A.: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kwiatkowska-Łozińska M.: Żyj bezpiecznie i zdrowo – program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. Impuls, Kraków 2007.
 • Nowakowska H.: Edukacja zdrowotna. Jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki. PZWL, Warszawa 2016.
 • Piasecka A.: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PWN, Warszawa 2014.
 • Syrek E.: Edukacja zdrowotna. PZWL, Warszawa 2009.
 • Wałecka-Tendera E.: Otyłość u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2011.
 • Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik T. (red.): Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2010.
 • Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.
 • Zalewska-Meler A.: (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka. Kraków 2009.
 • Zeszyty naukowe: Zdrowie i społeczeństwo. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Radom 2013 i 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę