INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102

2. Opis zawodu

Specjalista promocji zdrowia 8 i edukacji zdrowotnej prowadzi działania promujące zdrowie 10i zdrowy styl życia, skierowane do jednostek i grup społeczeństwa lokalnego.

Opis pracy

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podejmuje działania umożliwiające jednostkom i społeczności upowszechnianie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu.

Podstawowym celem jego pracy jest:

 • aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia,
 • popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych.

Osoba zatrudniona w tym zawodzie zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną 7, mającą na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, na skutek m.in. braku aktywności fizycznej, nieprawidłowej diety; choroby serca, choroby nowotworowe wywołane m.in. paleniem tytoniu; uszkodzeniom wzroku i słuchu z powodu nieprawidłowego korzystania z nowych technologii.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zachęca do podejmowania różnorodnych form aktywności, między innymi na świeżym powietrzu, zmiany trybu życia w wielu obszarach, jak: praca, dom, środowisko zewnętrzne itp.

Sposoby wykonywania pracy

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wykonuje zadania polegające m.in. na:

 • identyfikowaniu zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w regionie,
 • określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych,
 • opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia związanych z prozdrowotną zmianą zachowań i stylu życia oraz warunków umożliwiających tę zmianę,
 • organizowaniu edukacji zdrowotnej 1,
 • realizowaniu we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów promocji zdrowia,
 • opracowywaniu i przekazywaniu stosownym podmiotom sprawozdań dotyczących zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych,
 • pisaniu programów zdrowotnych mających na celu poprawienie zdrowia jednostek i grup,
 • organizowaniu oraz braniu udziału w imprezach i akcjach prozdrowotnych,
 • pełnieniu funkcji informacyjnej i doradczej w dziedzinie ochrony zdrowia w placówkach publicznych i organizacjach zajmujących się zdrowiem publicznym 11.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje w pomieszczeniach biurowych, a także poza biurem, w miejscach, gdzie realizowane są jego działania prozdrowotne. Jest to praca wykonywana zazwyczaj samodzielnie. Ze względu na stały kontakt z ludźmi nie jest rutynowa. Osoba wykonująca ten zawód musi umieć samodzielnie organizować sobie czas i zadania.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje z ludźmi w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i statusie społecznym. Jego praca łączy w sobie cechy profesji psychologa, terapeuty, lekarza oraz nauczyciela. Pracuje prowadząc zajęcia w budynku lub na świeżym powietrzu, z jedną osobą, grupą lub społecznością np. organizując festyny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w swojej działalności zawodowej wykorzystuje różnego rodzaju maszyny, urządzenia i narzędzia. Mogą to być m.in.:

 • komputer stacjonarny i mobilny z dostępem do internetu,
 • rzutnik multimedialny,
 • drukarka,
 • sprzęt biurowy (telefon, faks, kserokopiarka),
 • urządzenia mobilne służące do prezentacji, zbierania materiałów prozdrowotnych, danych niezbędnych do planowania i przygotowywania pracy,
 • skaner,
 • specjalistyczny sprzęt sportowy (przybory, przyrządy) wykorzystywany jako środki treningowe podczas aktywizacji ruchowej społeczności lokalnej,
 • urządzenia multimedialne służące do prezentacji i organizacji promocji zdrowia na imprezach prozdrowotnych i dla większej rzeszy odbiorców.

Organizacja pracy

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje w systemie jednozmianowym od sześciu do ośmiu godzin dziennie, zarówno w pomieszczeniach (biuro, miejsce zamieszkania), jak i w terenie.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej:

 • korzysta z urządzeń biurowych i multimedialnych,
 • prowadzi na bieżąco kalendarz spotkań, gdyż duże znaczenie ma planowanie pracy na miejscu i w terenie,
 • uczestniczy w różnego rodzaju akcjach i spotkaniach, również poza biurem,
 • wykonuje swoją pracę samodzielnie lub w zespołach interdyscyplinarnych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest narażony m.in. na:

 • nadwyrężenie wzroku (długotrwała praca przy monitorze ekranowym, odblaski i odbicia światła od powierzchni ekranu),
 • nadwyrężenie układu kostno-stawowego w związku z ciągłym przebywaniem w pozycji siedzącej i intensywnym pisaniem na klawiaturze komputera.

Pracownik narażony jest również na zagrożenia mikrobiologiczne 6 (wirusy, bakterie) wynikające ze wzmożonych kontaktów z ludźmi oraz wizyt w ośrodkach zdrowia, szpitalach i innych miejscach, gdzie przebywają chorzy.

Zagrożeniami są także: nadwyrężenie strun głosowych, choroby krtani, stres.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność motywowania,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność 5,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
 • operatywność i skuteczność,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia 2,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zainteresowania zdrowotne i społeczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pod względem wydatku energetycznego należy do lekkich. Występuje w niej jednak dość istotne obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji dotyczących promocji zdrowia, a także wystąpieniami publicznymi (stres).

Wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być poważne wady wymowy, niska odporność na stres oraz nieumiejętność precyzyjnego i płynnego wysławiania się, zwłaszcza w sytuacjach wystąpień publicznych. W przypadku niepełnosprawności fizycznej utrudnione mogą być podróże służbowe, często występujące w tym zawodzie.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może być wykonywany przez osobę, która ukończyła studia wyższe co najmniej I stopnia o specjalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

Zawód mogą również realizować absolwenci szkół wyższych o profilu medycznym, zdrowia publicznego i innych specjalności po ukończeniu studiów podyplomowych z dziedziny promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyki, fizjoterapii, rekreacji ruchowej.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej preferowane jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia np. na kierunkach:
  • zdrowie publiczne – specjalność edukacja zdrowotna,
  • pedagogika zdrowia,
 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w postaci uprawnień instruktorskich i trenerskich z zakresu atrakcyjnych form aktywności fizycznej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, planując swój rozwój zawodowy, może ukończyć studia podyplomowe lub kursy w zakresie m.in.:

 • zarządzania ochroną zdrowia,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania projektami,
 • pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania finansami,
 • dietetyki,
 • rekreacji ruchowej,
 • gerontologii 4.

W związku z intensywnymi kontaktami z ludźmi, mediami, wskazane jest doskonalenie zawodowe z zakresu:

 • public relations,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • autoprezentacji.

Po ukończeniu studiów II stopnia np. na kierunku zdrowie publiczne lub studiów podyplomowych z tego zakresu można awansować na stanowisko specjalisty zdrowia publicznego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Osoba wykonująca zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ma możliwość:

 • potwierdzania kompetencji zawodowych w szkołach wyższych, uzyskując dyplom ukończenia studiów I i II stopnia o specjalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną,
 • otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych m.in. z: promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyki, fizjoterapii, rekreacji ruchowej,
 • uzyskania świadectw, certyfikatów ukończonych kursów i szkoleń, potwierdzających szczegółowe kompetencje m.in. w zakresie: rekreacji ruchowej, dietetyki, wartości etycznych w promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej i innych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista zdrowia publicznego

229104

Specjalista zdrowia środowiskowego

229105

Specjalista do spraw dietetyki

229301

Specjalista żywienia człowieka

229302

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę