INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rybak rybołówstwa morskiego

Kod: 622301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rybak rybołówstwa morskiego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Eksploatowanie statku rybackiego zgodnie z przyjętymi zasadami.
 • Z2 Prowadzenie połowów morskich zgodnie z przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami.
 • Z3 Prowadzenie przetwórstwa ryb zgodnie z przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami.
 • Z4 Podejmowanie działań związanych z załadowywaniem i transportem ryb morskich.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie połowu i przetwórstwa ryb morskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Eksploatowanie statku rybackiego zgodnie z przyjętymi zasadami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Urządzenia pokładowe oraz zasady działania podstawowych systemów siłowni statku;
 • Procedury wachtowe i pokładowe;
 • Procedury związane z kierowaniem statkiem oraz zasady dotyczące prowadzenia połowu ryb morskich;
 • Zasady i przepisy dotyczące ergonomii i ochrony środowiska, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • Procedury bezpieczeństwa żeglugi i ratownictwa morskiego;
 • Sygnały wzywania pomocy;
 • Procedury postępowania w przypadku holowania ratowniczego.
 • Obsługiwać urządzenia pokładowe i siłowni statku oraz przygotowywać warunki do połowu ryb;
 • Stosować procedury pokładowe i wachtowe w procesie realizacji zadań zawodowych;
 • Dostosowywać pokład i urządzenia przetwórcze do połowu i przetwórstwa ryb morskich;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska;
 • Stosować procedury bezpieczeństwa żeglugi i ratownictwa morskiego, zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych przy połowie ryb morskich;
 • Rozpoznawać i stosować sygnały wzywania pomocy;
 • Przestrzegać procedury postępowania w przypadku wzywania pomocy oraz holowania ratowniczego.

Z2

Prowadzenie połowów morskich zgodnie z przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg procesu połowu;
 • Techniki połowów;
 • Rodzaje i budowę narzędzi do połowu różnych gatunków ryb morskich;
 • Zasady eksploatacji narzędzi do połowu ryb morskich;
 • Zasady konserwacji i metody naprawy narzędzi połowowych;
 • Przepisy dotyczące gospodarki żywymi zasobami morza;
 • Przepisy i zasady dotyczące ochrony rybołówstwa morskiego;
 • Gatunki morskich ryb użytkowych.
 • Kontrolować proces połowu;
 • Stosować różne techniki połowów;
 • Dobierać narzędzia połowowe do różnych warunków pogodowych;
 • Dobierać narzędzia i techniki połowu do gatunku ryb morskich z zastosowaniem przepisów prawa dotyczącego ochrony rybołówstwa;
 • Eksploatować narzędzia połowowe oraz dokonywać ich naprawy zgodnie z zasadami;
 • Stosować zasady dotyczące gospodarowania żywymi zasobami morza;
 • Stosować zasady i konwencje dotyczące ochrony rybołówstwa i środowiska morskiego;
 • Rozróżniać gatunki morskich ryb użytkowych oraz wskazywać rozmieszczenie łowisk.

Z3

Prowadzenie przetwórstwa ryb zgodnie z przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje maszyn stosowanych w przetwórstwie rybnym;
 • Zasady przetwarzania żywych zasobów morza;
 • Procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie rybnym;
 • Zasady obróbki surowców rybnych;
 • Warunki techniczne i fizyczne do prowadzenia przetwórstwa ryb morskich;
 • Przepisy sanitarne dotyczące prowadzenia przetwórstwa ryb morskich.
 • Obsługiwać maszyny wykorzystywane w przetwórstwie rybnym;
 • Dobierać ryby morskie do przetwórstwa oraz przetwarzać żywe zasoby morza zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Stosować odpowiednie procesy technologiczne w zależności od sposobu przetwarzania surowca rybnego;
 • Wykonywać obróbkę wstępną surowców rybnych;
 • Zapewniać odpowiednie warunki do przetwórstwa ryb morskich, w tym dobierać maszyny do przetwórstwa rybnego;
 • Przestrzegać zasad i przepisów sanitarnych w prowadzeniu przetwórstwa ryb morskich.

Z4

Podejmowanie działań związanych z załadowywaniem i transportem ryb morskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące załadunku i transportu ryb morskich oraz parametry mające wpływ na transport ryb;
 • Osprzęt przeładunkowy oraz urządzenia i narzędzia stosowane do przewozu ryb morskich;
 • Zasady i techniki dotyczące zabezpieczenia ładunku przed przemieszczeniem po pokładzie statku;
 • Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń do przeładunku i przewozu ryb morskich.
 • Przygotowywać ryby do transportu i sprzedaży zgodnie z zasadami załadunku i transportu ryb morskich, w tym określać ilość ładunku;
 • Dobierać oraz korzystać z narzędzi i urządzeń służących do przeładunku oraz przewozu ryb morskich, w tym: wykorzystywać ładownie chłodnicze i izotermiczne do przewozu ryb morskich;
 • Nadzorować załadunek i rozładunek ryb ze statku oraz zabezpieczać ładunek przed przemieszczeniem po pokładzie statku;
 • Eksploatować urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku.

Pracownik w zawodzie rybak rybołówstwa morskiego powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań zawodowych wykonywanych przy połowie ryb.
 • Dostosowania własnego zachowania do zmiennych warunków pracy.
 • Skutecznego zarządzania czasem, szczególnie w okresie wzmożonych prac przy połowie ryb, polegającego na planowaniu i organizowaniu pracy, koncentracji i efektywności działań.
 • Pracy samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy przy połowie ryb.
 • Oceny wpływu swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki w ramach współpracy zespołowej.
 • Nieustannego aktualizowania swojej wiedzy, uczenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz poznawania nowych rozwiązań w zakresie połowu ryb.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rybak rybołówstwa morskiego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rybak rybołówstwa morskiego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rybak rybołówstwa morskiego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę