INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rybak rybołówstwa morskiego

Kod: 622301

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Rybak rybołówstwa morskiego najczęściej pracuje w firmach:

 • zajmujących się połowem ryb,
 • współpracujących z przedsiębiorstwami działającymi w branży przetwórstwa ryb,
 • zajmujących się wdrażaniem technologii w rybołówstwie.

Osoba wykonująca ten zawód może także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z połowem i przetwórstwem ryb, co jednak wymaga znacznych nakładów finansowych związanych z kupnem i utrzymaniem kutra.

Analizy ogłoszeń dotyczących ofert pracy wskazują, że pracodawcy poszukują obecnie (2019 r.) kandydatów do pracy w zawodzie rybaka rybołówstwa morskiego. Oferty pracy dotyczą prac wykonywanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (w 2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie rybak rybołówstwa morskiego, ale osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym zawodzie może ukończyć:

 • branżową szkołę I stopnia w zawodzie pokrewnym przetwórca ryb,
 • technikum w zawodzie pokrewnym technik rybołówstwa morskiego,
 • dwuletnią szkołą policealną w zawodzie pokrewnym technik rybołówstwa morskiego,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji TG.06. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Ponadto planując awans na wyższe stanowiska, rybak rybołówstwa morskiego powinien kształcić się w morskich jednostkach edukacyjnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków.

WAŻNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.

Szkolenie

Rybak rybołówstwa morskiego może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach z zakresu rybołówstwa morskiego, organizowanych przez:

 • placówki kształcenia zawodowego – publiczne i niepubliczne,
 • prywatne firmy edukacyjne,
 • urzędy morskie.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Rybak rybołówstwa morskiego może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, każdy członek załogi statku morskiego jest obowiązany odbyć przeszkolenie zapoznawcze na statku w zakresie bezpieczeństwa, obejmujące zagadnienia związane z ochroną statku, procedurami w sytuacji zagrożenia, ochroną przeciwpożarową, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i sygnałów alarmowych, bezpieczeństwem i higieną pracy, wyposażeniem ratunkowym. Ponadto każdy członek załogi statku musi posiadać świadectwo ukończenia szkoleń z zakresu:

 • ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • problematyki ochrony na statku,
 • indywidualnych technik ratunkowych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie rybak rybołówstwa morskiego w dużej mierze jest uzależnione od:

 • armatora,
 • wielkości jednostki pływającej,
 • stażu pracy pracownika,
 • doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji,
 • wielkości połowów.

Rezultaty połowów rzutują bezpośrednio na zarobki załogi i często uzależnione są od wielu trudnych do przewidzenia czynników, w tym:

 • pogody,
 • stanu morza (sztormów),
 • zasobności łowisk.

Zarobki osób zatrudnionych w zawodzie rybaka rybołówstwa morskiego kształtują się na poziomie od minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to 2250 zł brutto miesięcznie) do kwoty 4300 zł brutto miesięcznie i znacznie wyższej, np. w przypadku pracy na dużych jednostkach pływających na trasach dalekomorskich.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie rybak rybołówstwa morskiego możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością są bardzo ograniczone, z uwagi na wysokie wymagania zdrowotne dla tego zawodu.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób z niewielkimi dysfunkcjami:

 • narządu wzroku (04-O), o ile pole widzenia pozostaje prawidłowe, pracownik prawidłowo rozróżnia barwy, a inne ewentualne wady wzroku są skorygowane odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że są skorygowane za pomocą implantów lub aparatów słuchowych w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę