INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Radiesteta

Kod: 516901

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Zawód radiesteta najczęściej wykonywany jest przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Praca w zawodzie bywa łączona z wykonywaniem innych zawodów. Najczęściej są to zawody pokrewne, takie jak: naturopata i bioenergoterapeuta.

Radiesteci są zatrudniani przede wszystkim przez przedsiębiorstwa związane z budownictwem i przez osoby prywatne.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) kandydatów do pracy w zawodzie radiesteta kształci się w ramach systemu kształcenia rzemieślniczego, który umożliwia nabycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza. Kompetencje w tym zawodzie są potwierdzane przez Izby Rzemieślnicze.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Szkolenie

Szkolenia dla osób wykonujących zawód radiesteta oferuje Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie i inne placówki kształcenia ustawicznego.

Szkolenie jest dwustopniowe:

 • w zakresie podstawowym (pierwszy stopień),
 • szkolenie zawodowe (drugi stopień).

Program szkoleń jest zgodny ze standardami egzaminacyjnymi Związku Rzemiosła Polskiego na stopień czeladnika radiestety. Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Poziom wynagrodzeń (2019 r.) osób wykonujących zawód radiesteta uzależniony jest od: ilości zamawianych usług i parametru wielkości (powierzchni) oraz parametru trudności wykonania poszczególnych usług.

Przeciętne wynagrodzenie za poszczególne usługi w odniesieniu do cennika usług i standardów radiestezyjnych stosowanych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji kształtuje się następująco:

 • radiestezyjna ocena pomieszczeń mieszkalnych i biurowych kształtuje się różnie w zależności od powierzchni, co w przypadku przeciętnego mieszkania wynosi od 200 zł do 400 zł brutto, a w przypadku domu jednorodzinnego od 500 zł do 800 zł brutto,
 • wynagrodzenie za neutralizowanie szkodliwych promieniowań za pomocą środków technicznych (ekranów) wynosi od 100 do 500 zł brutto w zależności o rodzaju stosowanych zabezpieczeń i ich ceny,
 • neutralizowanie za pomocą kamieni na etapie budowanego domu kosztuje się od 2000 zł do 5000 zł, w zależności od powierzchni i złożoności przedsięwzięcia,
 • konsultacje przed zakupem domu lub mieszkania to ok. 200 zł brutto,
 • wynagrodzenie za radiestezyjną ocenę terenu (działki budowlanej, rekreacyjnej) wynosi dla typowej działki o powierzchni 1000–1500 m2 od 1000 zł do 1500 zł brutto,
 • radiestezyjne wskazywanie miejsc pod ujęcia wody: cena usługi zależy od powierzchni, przeznaczenia wody i wydajności, wynosząc od 300 zł do 1200 zł brutto.

Ceny usług świadczonych przez najbardziej doświadczonych radiestetów (mistrzów, rzeczoznawców) mogą być istotnie wyższe od cen usług radiestetów mniej doświadczonych, gdyż na poziom zarobków decydujący wpływ ma doświadczenie zawodowe. Pozostałe czynniki to m.in.: gotowość do podejmowania usług w różnych rejonach kraju, możliwość podejmowania usług za granicą, dyspozycyjność czasowa, mobilność i inne czynniki rynkowe.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie radiesteta możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych lub rekompensowana możliwością porozumiewania się za pomocą języka migowego lub pisma,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), pod warunkiem możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę