INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Recepcjonista

Kod: 422602

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie recepcjonista wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie i zapewnianie prawidłowej pracy recepcji.
 • Z2 Zapewnianie obsługi recepcyjnej klientów firmy lub instytucji w ramach pierwszego kontaktu.
 • Z3 Administrowanie korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną, kontaktowanie się z kurierami oraz utrzymywanie sprawnego i prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Z4 Udzielanie klientom informacji na temat firmy lub instytucji.
 • Z5 Zapewnianie wsparcia administracyjnego dla pracowników firmy lub instytucji (między innymi obsługiwanie centrali telefonicznej, organizowanie spotkań i podróży służbowych itp.).

Kompetencja zawodowa Kz1: Zapewnianie obsługi recepcyjnej klientów/gości firmy lub instytucji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie i zapewnianie prawidłowej pracy recepcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury pracy recepcji;
 • Standardy obsługi systemów komputerowych służących do zarządzania pracą recepcji/biura;
 • Zasady obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w recepcji;
 • Zasady zarządzania dokumentacją związaną z realizacją zadań recepcji;
 • Zasady wypełniania druków i formularzy;
 • Zasady przygotowywania i przedstawiania przełożonemu raportów z wykonanej pracy;
 • Wyposażenie recepcji w urządzenia i materiały biurowe;
 • Strukturę organizacyjną firmy/instytucji, w której pracuje;
 • Obieg dokumentów i zasady kontroli wewnętrznej w firmie lub instytucji;
 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zasady przechowywania danych osobowych;
 • Metody rozwiązywania problemów;
 • Przepisy wewnętrzne i procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji;
 • Zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz instrukcje obsługi sprzętu ppoż. i systemów alarmowych.
 • Przygotowywać plan pracy recepcji;
 • Obsługiwać systemy komputerowe służące do zarządzania pracą recepcji/biura;
 • Korzystać z komputerowych programów użytkowych;
 • Zarządzać dokumentacją związaną z realizacją zadań recepcji, w tym prowadzić rejestr w komputerowej bazie danych;
 • Wypełniać dokumenty i druki obowiązujące w firmie lub instytucji;
 • Przygotowywać raporty dotyczące realizacji zadań recepcji;
 • Przygotowywać zapotrzebowanie na urządzenia i materiały biurowe;
 • Współpracować z innymi działami firmy lub organizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania recepcji;
 • Stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Rozwiązywać problemy osób zgłaszających się do recepcji;
 • Prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem recepcji;
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Z2

Zapewnianie obsługi recepcyjnej klientów firmy lub instytucji w ramach pierwszego kontaktu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury bieżącej obsługi recepcyjnej klientów;
 • Zasady savoir vivre'u;
 • Procedury obsługi gości/klientów firmy lub instytucji;
 • Zasady rejestrowania przybycia gości/klientów oraz celu ich wizyty w firmie lub instytucji;
 • Zasady i procedury wydawania gościom/klientom firmy lub instytucji identyfikatorów lub przepustek;
 • Język obcy (preferowany język angielski) w zakresie słownictwa zawodowego;
 • Zasady prowadzenia rozmowy bezpośredniej i telefonicznej;
 • Techniki komunikowania się;
 • Zasady ochrony danych osobowych klientów firmy lub instytucji;
 • Procedury bezpieczeństwa gości/klientów firmy lub instytucji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 • Zapewniać bieżącą obsługę recepcyjną klientów;
 • Reprezentować firmę lub organizację podczas pierwszego kontaktu z klientem lub gościem firmy lub instytucji;
 • Stosować zasady obsługi klientów zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami firmy lub instytucji;
 • Rejestrować przybycia gości/klientów oraz cel ich wizyty w firmie lub instytucji;
 • Wydawać gościom/klientom firmy lub instytucji identyfikatory lub przepustki;
 • Porozumiewać się w przynajmniej jednym języku obcym (preferowany język angielski) w zakresie słownictwa zawodowego;
 • Prowadzić rozmowy osobiste i telefoniczne z klientami/gośćmi firmy lub instytucji;
 • Przestrzegać zasad ochrony danych osobowych klientów firmy lub instytucji;
 • Stosować procedury bezpieczeństwa gości/klientów firmy lub instytucji w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Z3

Administrowanie korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną, kontaktowanie się z kurierami oraz utrzymywanie sprawnego i prawidłowego obiegu dokumentów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumenty i druki obowiązujące w firmie lub instytucji;
 • Zasady obiegu korespondencji wewnętrznej;
 • Obieg dokumentów i zasady kontroli wewnętrznej w firmie lub instytucji;
 • Sposoby formułowania pism oraz adresowania korespondencji;
 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zasady przechowywania danych osobowych.
 • Wypełniać dokumenty i druki obowiązujące w firmie lub instytucji;
 • Prowadzić korespondencję i korzystać z komputerowych programów użytkowych;
 • Stosować w praktyce procedury dotyczące obiegu informacji wewnętrznej;
 • Formułować pisma oraz adresować korespondencję;
 • Stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Z4

Udzielanie klientom informacji na temat firmy lub instytucji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Informacje na temat oferty firmy lub usług świadczonych przez firmę lub instytucję;
 • Procedury wewnętrzne obsługi gości/klientów firmy lub instytucji;
 • Podstawowe metody rozpoznawania potrzeb gości/klientów firmy lub instytucji;
 • Zasady prowadzenia rozmowy bezpośredniej i telefonicznej;
 • Zasady funkcjonowania firmy lub instytucji;
 • Podstawy psychologii i marketingu;
 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zasady przechowywania danych osobowych.
 • Udzielać klientom/gościom informacji na temat firmy lub instytucji;
 • Stosować procedury wewnętrzne obsługi gości/klientów firmy lub instytucji;
 • Rozpoznawać potrzeby gości/klientów firmy lub instytucji;
 • Stosować zasady rozmowy bezpośredniej i telefonicznej;
 • Udzielać klientom/gościom informacji na temat firmy lub instytucji, w której pracuje;
 • Podstawowe metody i instrumenty marketingu w kontaktach z klientami;
 • Przestrzegać zasad ochrony danych osobowych klientów firmy lub instytucji.

Z5

Zapewnianie wsparcia administracyjnego dla pracowników firmy lub instytucji (między innymi obsługiwanie centrali telefonicznej, organizowanie spotkań i podróży służbowych itp.)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy obsługi systemów komputerowych służących do zarządzania pracą recepcji/biura;
 • Zasady obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w recepcji;
 • Zasady wypełniania druków i formularzy;
 • Zasady funkcjonowania firmy lub instytucji;
 • Metody wyszukiwania informacji na temat połączeń lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz na temat dostępnej oferty noclegowej;
 • Zasady korzystania z portali rezerwacyjnych;
 • Zasady organizacji spotkań i wyjazdów służbowych;
 • Procedury rozliczania wyjazdów służbowych;
 • Zasady prowadzenia korespondencji biurowej;
 • Zasady obsługi centrali telefonicznej;
 • Przepisy wewnętrzne i procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji;
 • Zasady przygotowywania zestawień i raportów;
 • Zasady współpracy z osobami odpowiedzialnymi za techniczne utrzymanie obiektu.
 • Obsługiwać systemy komputerowe służące do zarządzania pracą recepcji/biura;
 • Obsługiwać użytkowe programy komputerowe wykorzystywane w recepcji;
 • Wypełniać dokumenty i druki obowiązujące w firmie lub instytucji;
 • Wyszukiwać informację na temat połączeń lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz na temat dostępnej oferty noclegowej;
 • Organizować spotkania i wyjazdy służbowe pracowników firmy lub instytucji;
 • Rozliczać wyjazdy służbowe zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
 • Prowadzić korespondencję;
 • Obsługiwać centralę telefoniczną;
 • Oceniać prawidłowość wypełnienia dokumentów;
 • Przygotowywać zestawienia i raporty dla przełożonych oraz innych pracowników firmy lub instytucji;
 • Współpracować z osobami odpowiedzialnymi za techniczne utrzymanie obiektu w przypadku usterek, napraw i serwisów bieżących.

Pracownik w zawodzie recepcjonista powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania zawodowe w zakresie usług świadczonych w recepcji.
 • Budowania pozytywnego wizerunku firmy lub instytucji.
 • Motywowania siebie i innych pracowników recepcji do efektywnej i bezpiecznej pracy.
 • Nawiązywania bezpośrednich kontaktów z ludźmi.
 • Nawiązywania otwartych i pozytywnych relacji z klientami i gośćmi firmy lub instytucji.
 • Pozostawania w dyspozycyjności.
 • Okazywania szacunku innym ludziom.
 • Uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanych zadań zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Przestrzegania zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ergonomii i ochrony środowiska.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu recepcjonista.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu recepcjonista

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie recepcjonista nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę