INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Recepcjonista

Kod: 422602

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Recepcjonista może być zatrudniony w obiektach biurowych, centrach handlowych i innych firmach (z reguły w siedzibach firm), instytucjach (urzędach, muzeach itp.) oraz w obiektach użyteczności publicznej (dworce, biura obsługi klienta, obiekty sportowe itp.).

Miejscem pracy recepcjonisty mogą być też firmy posiadające punkty rejestracyjne, jak np. salony kosmetyczne czy firmy z branży telekomunikacyjnej.

W związku z rozwojem branży biurowej na rynku pracy istnieje stałe zapotrzebowanie na osoby, które podejmą pracę w zawodzie recepcjonisty. Pracę w tym zawodzie oferuje wiele firm, w których z uwagi na ich wielkość lub sposób funkcjonowania konieczne jest posiadanie recepcjonisty.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (w 2018 roku) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie recepcjonista, ale osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym zawodzie może:

 • ukończyć szkołę policealną w zawodach pokrewnych technik prac biurowych lub technik hotelarstwa,
 • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AU.27 Wykonywanie prac biurowych, właściwej dla zawodu szkolnego technik prac biurowych oraz w zakresie kwalifikacji TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji, właściwej dla zawodu szkolnego technik hotelarstwa.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

Na rynku usług szkoleniowych dostępna jest bardzo rozbudowana oferta kursów zawodowych z zakresu obsługi recepcji. Są one przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób już pracujących w zawodzie recepcjonista. Obejmują zagadnienia związane z pracą recepcjonisty – jego zadaniami, wymaganiami, etyką zawodu, podstawami przedsiębiorczości, ekonomiką itp.

Dodatkowo pracodawcy cenią szkolenia związane z umiejętnościami miękkimi, tj.: profesjonalną obsługą klienta, prowadzeniem rozmów telefonicznych, skuteczną komunikacją itp.

Mogą to być również szkolenia specjalistyczne, np. z obsługi programów komputerowych służących do zarządzania pracą recepcji/biura itp.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) miesięczne wynagrodzenie w zawodzie recepcjonista wynosi średnio 2600 zł brutto. Na zarobki powyżej 3100 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych recepcjonistów. Na poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód recepcjonisty wpływ ma także:

 • staż pracy,
 • wielkość firmy lub instytucji,
 • lokalizacja firmy lub instytucji,
 • znajomość języków obcych.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

Osoby niepełnosprawne rzadko podejmują pracę w zawodzie recepcjonista, jednak w tym zawodzie możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją kończyn górnych i dolnych (05-R), która nie wyklucza samodzielnego przemieszczania się po obiekcie biurowym,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • słabosłyszących (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana aparatem słuchowym, który zapewnia możliwość swobodnego kontaktu werbalnego z klientami/gośćmi formy lub instytucji.

Zawód ten może być wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością, która umożliwia skuteczny kontakt z klientami i komunikację zdalną. Ponadto recepcjoniści muszą mieć niezakłócone funkcje poznawcze.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę