INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Realizator światła

Kod: 343912

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie realizator światła wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Opracowanie scenariusza światła.
 • Z2 Sporządzanie dokumentacji programu telewizyjnego, widowiska na podstawie scenariusza.
 • Z3 Ustawianie i montowanie świateł z uwzględnieniem wymagań artystycznych.
 • Z4 Realizowanie efektów świetlnych w zależności od wymogów i potrzeb różnych rodzajów programów.
 • Z5 Udział w dokrętkach i dogrywkach stanowiących element programu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i realizacja techniczna oświetlenia w produkcji filmowej i telewizyjnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Opracowanie scenariusza światła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę i zasady współpracy z reżyserem, realizatorem programu i scenografem na etapie planowania pracy nad efektami świetlnymi;
 • Znaczenie scenariusza produkcji filmowej lub telewizyjnej w odniesieniu do scenariusza oświetlenia;
 • Zasady tworzenia scenariusza oświetlenia na planie filmowym i telewizyjnym.
 • Planować pracę nad efektami świetlnymi na planie filmowym i telewizyjnym zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, we współpracy reżyserem, scenografem i realizatorem programu;
 • Interpretować scenariusz przedsięwzięcia, do którego ma powstać oświetlenie;
 • Tworzyć scenariusz oświetlenia na podstawie ustaleń z reżyserem, realizatorem programu i scenografem oraz z uwzględnieniem scenariusza danego przedsięwzięcia.

Z2

Sporządzanie dokumentacji programu telewizyjnego, widowiska na podstawie scenariusza

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania dokumentacji technicznej dla pracy nad efektami świetlnymi w przedsięwzięciu filmowym lub telewizyjnym;
 • Zasady posługiwania się różnymi technikami oświetlenia;
 • Zasady pracy na planie filmowym lub telewizyjnym.
 • Sporządzać dokumentację techniczną na potrzeby realizacji oświetlenia w produkcji filmowej lub telewizyjnej;
 • Posługiwać się różnymi technikami oświetlenia (w tym źródło światła, kierunek, jakość);
 • Dostosować się do zasad pracy na planie filmowym lub telewizyjnym.

Z3

Ustawianie i montowanie świateł z uwzględnieniem wymagań artystycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy z ekipą telewizyjną, filmową, teatralną, estradową itp.;
 • Zasady planowania pracy na planie telewizyjnym i realizacji scenicznej oraz poruszania się po terenie realizacji;
 • Zasady ustawiania świateł na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Zasady przechowywania sprzętu oświetleniowego;
 • Procedury zastosowania sprzętu oświetleniowego w studio lub na scenie;
 • Zasady zabezpieczania sprzętu przed innymi osobami;
 • Zasady montażu sprzętu oświetleniowego;
 • Instrukcję obsługi urządzeń oświetleniowych;
 • Przepisy BHP i ppoż. podczas ustawiania świateł na scenie;
 • Zasady doboru środków technicznych (rodzaj lampy, filtry barwne) w zależności od warunków lokalizacji.
 • Współpracować z ekipą telewizyjną, filmową, teatralną, estradową w sposób profesjonalny i efektywny;
 • Planować pracę przy przedsięwzięciach artystycznych zgodnie z przyjętymi zasadami poruszania się po terenie realizacji;
 • Ustawiać światła na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Dbać o właściwe składowanie, konserwację, stan techniczny oświetlenia;
 • Stosować sprzęt oświetleniowy zgodnie z procedurami;
 • Rozmieszczać źródła oświetlenia w studio lub na scenie;
 • Montować sprzęt oświetleniowy w sposób zapewniający właściwą jakość oświetlenia oraz bezpieczeństwa otoczenia;
 • Dobierać parametry środków technicznych do warunków lokalizacji.
 • Obsługiwać urządzenia oświetleniowe zgodnie z ich instrukcją obsługi oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

Z4

Realizowanie efektów świetlnych w zależności od wymogów i potrzeb różnych rodzajów programów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody uzyskiwania efektów świetlnych;
 • Programy do wykonywania efektów świetlnych;
 • Metody dokonywania korekt światła;
 • Schematy podłączeń oświetlenia;
 • Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska podczas realizacji efektów świetlnych.
 • Realizować efekty świetlne z wykorzystaniem różnych metod, z uwzględnieniem wymogów i potrzeb różnych rodzajów programów;
 • Obsługiwać oprogramowanie służące do profesjonalnego wykonywania efektów świetlnych;
 • Odczytywać schematy podłączeń oświetlenia;
 • Realizować efekty świetlne zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
 • Zapisywać presety 5 ustawień światła;
 • Dokonywać korekt światła m.in. przestawiania i przemieszczania świateł.

Z5

Udział w dokrętkach i dogrywkach stanowiących element programu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady realizacji przedsięwzięć artystycznych;
 • Oczekiwania zespołu realizującego program w odniesieniu do dokrętek oraz dogrywek;
 • Wytyczne dotyczące parametrów urządzeń oświetleniowych (np. dotyczących trwałości źródeł światła).
 • Przestrzegać zasad realizacji przedsięwzięć artystycznych;
 • Dostosować warunki oświetleniowe do bieżących potrzeb zespołu realizującego program;
 • Zapewniać ciągłość pracy urządzeń świetlnych w sytuacjach wykraczających poza wcześniej ustalone plany.

Pracownik w zawodzie realizator światła powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie ustalania strategii działania, jak i w czasie realizowania oświetlenia w produkcji filmowej, telewizyjnej, teatralnej, estradowej itp.
 • Podejmowania współdziałania z innymi podmiotami podczas realizacji zadań związanych z realizacją oświetlenia w programie telewizyjnym, spektaklu teatralnym, widowisku estradowym, reklamie lub na koncercie.
 • Podejmowania działań na rzecz usprawniania organizacji pracy podczas realizacji przedsięwzięcia artystycznego.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przyjętymi w branży zasadami pracy na planie filmowym lub scenie.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych trendów i technik realizacji światła.
 • Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży estradowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu realizator światła.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu realizator światła

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie realizator światła nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę