INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Realizator światła

Kod: 343912

2. Opis zawodu

Realizator światła jest osobą odpowiedzialną za projekt i wdrożenie koncepcji oświetlenia planu filmowego, studia telewizyjnego, estrady muzycznej lub sceny teatralnej.

Opis pracy

Realizator światła wykonuje projekt oświetlenia zgodnie ze scenariuszem, dostosowując go do dostępnej przestrzeni oraz jednostek oświetleniowych. Przygotowuje zapotrzebowanie na określone jednostki oświetleniowe przy współpracy z reżyserem 7, realizatorem obrazu, realizatorem multimediów oraz kierownikiem danej produkcji.

Osoba pracująca w tym zawodzie kieruje montażem i ustawieniem jednostek oświetleniowych przy współpracy z oświetleniową ekipą techniczną i realizatorem obrazu. Czuwa nad prawidłową pracą technika oświetlenia i w razie potrzeby koryguje pracę/projekt.

Sposoby wykonywania pracy

Praca realizatora światła polega m.in. na:

 • przygotowaniu dokumentacji/wizji lokalnej w miejscu realizacji oświetlenia,
 • planowaniu produkcji widowiska, filmu lub programu telewizyjnego w zakresie oświetlenia,
 • planowaniu oświetlenia danej przestrzeni, zgodnie z wymaganiami scenariusza,
 • dobieraniu sposobów, rodzajów, koloru oraz kierunku oświetlenia,
 • przygotowaniu zapotrzebowania technicznego jednostek świetlnych w konsultacji z realizatorem obrazu i/lub reżyserem,
 • wykonywaniu próby światła i korygowaniu błędów,
 • nadzorowaniu właściwej realizacji światła w trakcie przedsięwzięcia.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejsce pracy realizatora światła zależy od specyfiki obsługiwanego przedsięwzięcia. Może to być zarówno otwarta przestrzeń, jak i pomieszczenie zamknięte, w tym pomieszczenia klimatyzowane. Warunki pracy są bardzo zróżnicowane, czasem trudne – np. niesprzyjające warunki atmosferyczne przy pracy w plenerze, bądź pomieszczenia o niskiej, bądź wysokiej temperaturze. Praca w zawodzie realizator światła często wymaga długotrwałego przebywania w hałasie. Jest to praca wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i w ruchu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Realizator światła w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • konsoletę oświetleniową 9,
 • konstrukcje sceniczne,
 • różne rodzaje lamp (np. wyładowcze 1, żarowe 2, LED 3),
 • filtry barwne,
 • wytwornice dymu,
 • przyłącza elektryczne,
 • różnego rodzaju okablowanie,
 • efekty pirotechniczne i laserowe,
 • ekrany LED,
 • łączność radiową,
 • rzutniki / projektory multimedialne,
 • luksomierz,
 • woltomierz,
 • kolorymetr,
 • drabiny,
 • podesty,
 • statywy,
 • podnośniki.

Organizacja pracy

Realizator światła ściśle współpracuje z innymi członkami zespołu twórczego przygotowującego program telewizyjny czy widowisko, a zwłaszcza z reżyserem, operatorem filmowym 4, scenografem 8, realizatorem telewizyjnym 6, autorami widowiska czy programu. Kieruje również pracą pomocników, a w przypadku większych przedsięwzięć telewizyjnych czy estradowych jest to nawet kilkudziesięcioosobowy zespół.

Realizator świateł rzadko pracuje w regularnych godzinach, najczęściej zawód ten wymaga elastyczności i dopasowania godzin i dni pracy do charakteru, terminu imprezy oraz organizacji prac nad widowiskiem. Praca może być wykonywana w godzinach wieczornych i nocnych, także w weekendy, może się wiązać z podróżami, w tym zagranicznymi.

Organizacja pracy wynika także z miejsca zatrudnienia. Realizator światła może być pracownikiem etatowym telewizji, teatru lub agencji koncertowej (wówczas regularność godzin pracy jest większa), jednak może też prowadzić własną działalność gospodarczą i przyjmować zlecenia o zróżnicowanej specyfice.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Realizator światła w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jest narażony w szczególności na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy w terenie oraz przy konsolecie i komputerze, przekładające się m.in. na dolegliwości kręgosłupa, wady postawy,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane pracą z intensywnym, zmiennym światłem oraz często gęstym dymem, pyłem i kurzem, wybuchami, powodujące: wady wzroku, podrażnienia błony śluzowej oczu, ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu (stres, nerwica),
 • ubytek słuchu spowodowany hałasem przekraczającym normy.

Intensywność pracy nie jest rozłożona równomiernie w ciągu doby oraz całego roku, co wpływa na przemęczenie organizmu i w rezultacie może wywoływać choroby psychosomatyczne.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby związane ze stresem,
 • choroby wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód realizator światła ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • zręczność rąk;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 • uzdolnienia techniczne,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność strategicznego myślenia;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy pod presją czasu,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • gotowość do współdziałania,
 • odpowiedzialność,
 • cierpliwość,
 • rzetelność i dokładność,
 • samodzielność,
 • wrażliwość estetyczna.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie realizator światła wymagana jest sprawność układu kostno-mięśniowego, dobry wzrok i słuch. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są przede wszystkim wady wzroku, ale również niesprawność kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności rąk i palców oraz niesprawność kończyn dolnych, uniemożliwiająca przemieszczanie się po terenie wymagającym oświetlenia.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do wykonywania zawodu realizator światła preferowane jest wykształcenie na poziomie co najmniej szkoły średniej, np. w zawodzie pokrewnym asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej.

Pracodawcy chętnie zatrudniają też osoby, które posiadają wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z techniką oświetlenia (np. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, czy w zakresie reżyserii światła).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie realizator światła nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy. Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwa potwierdzającego ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej oraz zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu realizatora światła mogą być między innymi:

 • świadectwa / certyfikaty potwierdzające dodatkowe kompetencje przydatne do pracy w zawodzie realizator światła, np. w zakresie produkcji filmowej, czy organizacji imprez masowych,
 • uprawnienia elektryczne (np. uprawnienia SEP do 1 kV),
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (najczęściej poszukiwany język angielski).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W ramach rozwoju zawodowego realizator światła może:

 • obrać ścieżkę specjalistyczną i przy odpowiednim poziomie doświadczenia awansować na specjalistę / eksperta ds. realizacji światła,
 • obrać ścieżkę kierowniczą i awansować na stanowisko np. lidera zespołu, koordynatora oświetleniowych efektów specjalnych,
 • założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi oprawy wizualnej i oświetlenia.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie realizator światła nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (także w trybie eksternistycznym), możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnej do wykonywania zawodu realizator światła: ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej, ujętej w podstawie programowej dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej.

Potwierdzenie kompetencji uzyskanych w toku studiów wyższych na kierunkach związanych z techniką oświetlenia stanowi dyplom ukończenia właściwych uczelni.

Inną formą potwierdzenia kompetencji jest uzyskanie dyplomów / wyróżnień w konkursach branżowych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie realizator światła może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejS

343902

Kierownik planu filmowego

343907

Oświetlacz filmowy

343909

Pirotechnik

343910

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę