INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel nauczania początkowego

Kod: 234113

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie i przeprowadzanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Z2 Przeprowadzanie ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Z3 Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w nauczaniu początkowym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie i przeprowadzanie procesu dydaktyczno-wychowawczego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Podstawy psychofizycznego rozwoju dziecka w klasach I-III;
 • Prawa dziecka;
 • Podstawę programową na poziomie I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej);
 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • Budowę i treści programów nauczania;
 • Teorie dotyczące uczenia się i nauczania oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów, a także normy, procedury i dobre praktyki w nauczaniu uczniów w klasach I-III;
 • Zasady planowania i organizowania pracy nauczyciela nauczania początkowego;
 • Rodzaje i metody oddziaływań wychowawczych;
 • Techniki informatyczne wykorzystywane w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III;
 • Dokumentację szkolną i zasady jej prowadzenia;
 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem podstawy programowej i najnowszej wiedzy dydaktycznej, psychologicznej, biologicznej i medycznych podstaw uczenia się;
 • Respektować prawa dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • Planować i realizować działania dydaktyczne wyrównujące braki edukacyjne wychowania przedszkolnego;
 • Wybierać, realizować i modyfikować program nauczania w zależności od możliwości intelektualnych uczniów;
 • Stosować współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania oraz normy, procedury i dobre praktyki w nauczaniu uczniów w klasach I-III;
 • Realizować działania w zakresie doradztwa i orientacji zawodowej 5 na poziomie klas I-III;
 • Wdrażać ucznia we współpracy z rodzicami do odpowiedzialności za naukę i swoje zachowanie, kształtować normy etyczne: prawość, uczciwość, prawdomówność, umiejętność rozróżniania dobra i zła, chęć niesienia pomocy innym, w tym włączanie się w akcje wolontariatu, szacunek dla każdego człowieka, patriotyzm;
 • Stosować w procesie dydaktyczno-wychowawczym programy komputerowe, komputerowe gry edukacyjne, tablicę multimedialną i inne urządzenia medialne, filmy edukacyjne, samodzielnie zaprojektować i wykonać za pomocą programów komputerowych pomoce dydaktyczne;
 • Prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Planować i realizować proces dydaktyczno-wychowawczy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia.

Z2

Przeprowadzanie ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Podstawy prawne oceniania ucznia;
 • Zasady dokonywania ewaluacji przeprowadzonych zajęć edukacyjnych i całego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • Zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym ucznia szczególnie uzdolnionego;
 • Techniki informatyczne do wykorzystania w procesie oceniania ucznia;
 • Procesy komunikacji interpersonalnej w ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Dokonywać oceny prac uczniów i ich zachowania uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, w tym ucznia szczególnie uzdolnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowywać wyniki obserwacji i badań, formułować wnioski;
 • Analizować własne działania dydaktyczno-wychowawcze i wskazywać obszary wymagające modyfikacji;
 • Dobierać i stosować oprogramowanie komputerowe w procesie oceniania ucznia;
 • Omawiać oceny z uczniem oraz informować rodziców o wynikach dydaktycznych i zachowaniu ich dziecka.

Z3

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Rodzaje niepełnosprawności i specyfikę funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące wspierania rozwoju ucznia;
 • Znaczenie wielokierunkowej aktywności uczniów;
 • Zasady budowania zaufania w kontaktach z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • Potrzebę i formy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • Środowisko rodzinne i instytucje wspierające rozwój ucznia i szkoły;
 • Elementy kultury regionalnej.
 • Dostosowywać proces dydaktyczny do stopnia rozwoju ucznia i występujących zaburzeń rozwojowych lub szczególnych uzdolnień zgodnie z przepisami prawa;
 • Inspirować i przygotowywać uczniów do udziału w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Rozpoznawać charakter trudności przeżywanych przez ucznia i wspierać go w radzeniu sobie z nimi;
 • Nazywać stany emocjonalne ucznia i pomagać mu w ich rozumieniu;
 • Formułować swoje myśli w jasny sposób i słuchać swojego rozmówcy;
 • Współpracować z innymi nauczycielami w zespole wielospecjalistycznym 10, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, rodzicami ucznia oraz innymi instytucjami wspierającymi rozwój ucznia i szkoły;
 • Prezentować osiągnięcia i umiejętności uczniów na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
 • Przygotowywać i celebrować wraz z innymi nauczycielami, z rodzicami i instytucjami środowiskowymi święta, obyczaje i tradycje szkoły i regionu.

Pracownik w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Tworzenia i rozwijania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i życia (środowisku rodzinnym ucznia i społeczności lokalnej).
 • Przewodzenia grupie uczniów uczących się w klasach I-III i ponoszenia za nich odpowiedzialności.
 • Podejmowania samodzielnie decyzji dotyczących organizacji pracy z uczniem, rozwoju metod i form nauczania w klasach I-III.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych i podjętych decyzji.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz potrzebami i możliwościami uczniów w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w odniesieniu do umiejętności własnych oraz potrzeb uczących się dzieci.
 • Przestrzegania zasad etyki w kontaktach z dorosłymi i z dziećmi oraz podczas diagnozowania i oceniania uczniów.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel nauczania początkowego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel nauczania początkowego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę