INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel języka polskiego

Kod: 233012

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie nauczyciel języka polskiego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii, analizy literackiej, znajomości ważniejszych dzieł literatury polskiej i obcej.
 • Z2 Realizowanie programów nauczania języka polskiego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych oraz aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych.
 • Z3 Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń.
 • Z4 Wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu języka polskiego.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji procesu nauczania.
 • Z6 Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z szeroko rozumianą kulturą i przygotowanie do jej krytycznego odbioru.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie, realizowanie i ewaluowanie procesu nauczania-uczenia się języka polskiego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii, analizy literackiej, znajomości ważniejszych dzieł literatury polskiej i obcej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi

 • Zagadnienia z zakresu kultury języka; komunikacji językowej, gramatyki i ortografii;
 • Treść dzieł literatury polskiej i obcej;
 • Podział literatury na rodzaje i gatunki literackie.
 • Przekazywać, wyjaśniać, stosować w praktyce zagadnienia z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii;
 • Analizować dzieła literackie i inne teksty kultury;
 • Wskazywać, wyjaśniać cechy rodzajów i gatunków literackich.

Z2

Realizowanie programów nauczania języka polskiego według zasad współczesnej dydaktyki i z nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych oraz aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody nauczania;
 • Środki dydaktyczne;
 • Treści kształcenia i programy.
 • Realizować treści nauczania zgodnie z nowoczesnymi metodami nauczania;
 • Uczyć z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • Aktualizować treści i metody kształcenia zgodnie z rozwojem nauk humanistycznych.

Z3

Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Kryteria oceniania zgodne z Ocenianiem Przedmiotowym;
 • Zasady konstruowania testów, prac kontrolnych i sprawdzianów w formie pisemnej, m.in. czytania ze zrozumieniem 1, rozprawek;
 • Sposoby ewaluacji pracy uczniów i własnych działań pomiaru dydaktycznego;
 • Kryteria oceniania egzaminu zewnętrznego – matury 3.
 • Stosować w praktyce kryteria oceniania zgodne z Ocenianiem Przedmiotowym;
 • Oceniać prace uczniów rzetelnie, sprawiedliwie i zgodnie z kryteriami Oceniania Przedmiotowego;
 • Dokonywać ewaluacji pomiaru dydaktycznego i przyczyn niepowodzeń uczniów;
 • Oceniać prace uczniów zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu zewnętrznego – matury.

Z4

Wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu języka polskiego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby aktywizowania uczniów;
 • Potrzebę systematycznej i samodzielnej pracy;
 • Problemy uczniów związane z nauczanym przedmiotem;
 • Metody oceniania stopnia samodzielności pracy uczniów.
 • Stosować w praktyce metody aktywizujące uczniów do pracy;
 • Wdrażać uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy;
 • Wspomagać uczniów w rozwiązywaniu ich problemów z przedmiotem;
 • Oceniać i nagradzać samodzielną pracę uczniów.

Z5

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji procesu nauczania;
 • Akty prawne regulujące proces nauczania;
 • Działalność instytucji nadzoru oświatowego i organu prowadzącego szkołę.
 • Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania
 • Wykorzystywać podstawowe akty prawne regulujące proces nauczania;
 • Wykorzystywać w swojej pracy działalność instytucji oświatowych.

Z6

Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z kulturą i przygotowanie do jej krytycznego odbioru

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagadnienia z różnych dziedzin kultury;
 • Teksty kultury;
 • Zasady interpretowania tekstów kultury.
 • Wzbudzać zainteresowanie uczniów zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej kultury;
 • Dokonywać interpretacji różnych tekstów kultury;
 • Przygotowywać do krytycznego odbioru sztuk teatralnych, filmów, itp.

Pracownik w zawodzie nauczyciel języka polskiego powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych i podjętych decyzji.
 • Tworzenia i utrzymywania właściwych relacji w środowisku szkolnym.
 • Identyfikowania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy polonistycznej.
 • Wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie rozwoju uczniów.
 • Komunikowania się z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami, pracownikami instytucji pedagogicznych, instytucji kultury.
 • Prowadzenia współpracy w zespole w środowisku szkolnym oraz nawiązywania kontaktów z różnymi interesariuszami zewnętrznymi szkoły.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z dzieckiem oraz rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciela języka polskiego.
 • Oceniania i dostosowywania własnych postaw i zachowań, w tym do ciągłego przeglądu własnych osiągnięć i oddziaływania na uczących się języka polskiego.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania i podwyższania swoich kwalifikacji jako nauczyciela języka polskiego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel języka polskiego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel języka polskiego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie nauczyciel języka polskiego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę