INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel języka polskiego

Kod: 233012

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Nauczyciel języka polskiego może pracować w:

 • szkołach publicznych i niepublicznych każdego szczebla: podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, branżowe szkoły I i II stopnia, technika, szkoły policealne),
 • szkołach wyższych na kierunku filologia polska.

Wiedza i umiejętności nauczyciela języka polskiego mogą być też przydatne np. w:

 • instytucjach kultury,
 • wydawnictwach,
 • bibliotekach.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Kształcenie w zawodzie nauczyciel języka polskiego oferują w ramach studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych:

 • uniwersytety,
 • państwowe i prywatne uczelnie wyższe,
 • akademie.

Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych umożliwiają natomiast dwie grupy instytucji:

 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, oferujące możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych w formie studiów podyplomowych,
 • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, posiadające akredytację właściwego Kuratorium Oświaty, oferujące pedagogiczne kursy kwalifikacyjne.

Szkolenie

Szkolenia i kursy dla nauczycieli języka polskiego oferują uczelnie prywatne i państwowe w formie stacjonarnej jak i on-line, instytucje edukacyjne, ośrodki metodyczne, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • jak kształcić kompetencje kluczowe na poszczególnych etapach nauczania?
 • szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminów zewnętrznych,
 • co wspiera, a co utrudnia proces uczenia się?
 • asertywność w pracy nauczyciela. Jak budować autorytet i dobre relacje z uczniem?
 • scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej,
 • jak dostrzec fake-newsy? Ćwiczmy z uczniami krytyczny odbiór informacji,
 • jak pracować z małymi społecznościami szkolnymi – samorząd, wolontariat, kółka tematyczne.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Aktualnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie nauczyciel języka polskiego jest zróżnicowane i uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra, wynosi:

 • dla nauczyciela stażysty – 2417 zł brutto miesięcznie,
 • dla nauczyciela kontraktowego – 2487 zł brutto miesięcznie,
 • dla nauczyciela mianowanego – 2824 zł brutto miesięcznie,
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 3317 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowo nauczyciel języka polskiego otrzymuje dodatek za wychowawstwo, którego wysokość zależy od organu prowadzącego placówkę.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie nauczyciel języka polskiego możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na wybranych stanowiskach pracy.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z wadami i dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę