INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inwentaryzator

Kod: 432102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie inwentaryzator wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Badanie stanu majątku firmy za pomocą odpowiednich metod oraz ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Z2 Nadzorowanie właściwego przygotowywania arkuszy spisowych oraz kontrolowanie poprawności ich wykonania.
 • Z3 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie, prowadzenie oraz dokumentowanie inwentaryzacji majątku firmy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Badanie stanu majątku firmy za pomocą odpowiednich metod oraz ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady opracowywania planu inwentaryzacji;
 • Zasady i procedury przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • Rodzaje metod inwentaryzacyjnych;
 • Podstawy obliczeń rachunkowych;
 • Podstawy klasyfikowania niedoborów i nadwyżek;
 • Jednostki miar i wag;
 • Zasady i metody wykonywania pomiarów pomocniczych prowadzonych w celu inwentaryzacji majątku firmy;
 • Sposoby przygotowywania dokumentów o wszczęcie dochodzenia w przypadku powstania różnic inwentaryzacyjnych.
 • Opracowywać plan przebiegu inwentaryzacji;
 • Dokonywać poprawnego spisu majątku firmy;
 • Przestrzegać realizacji zadań inwentaryzacyjnych zgodnie z wewnętrznym planem obowiązującym w firmie oraz przepisami prawa;
 • Uczestniczyć w procesie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z dobraną metodą;
 • Rozróżniać i stosować przyrządy do pomiarów pomocniczych w celu inwentaryzacji majątku firmy;
 • Ustalać rzeczywistą ilość spisanych składników majątku poprzez przeliczanie, mierzenie i ważenie;
 • Wyliczać ilościowe i wartościowe różnice inwentaryzacyjne;
 • Formułować wnioski w sprawie rozliczania różnic;
 • Stosować poprawne nazwy składników majątku zgodnie z nazwami w indeksie materiałów;
 • Przygotowywać dokumenty o wszczęciu dochodzenia w przypadku powstania różnic inwentaryzacyjnych;
 • Ustalać przyczyny różnic inwentaryzacyjnych.

Z2

Nadzorowanie właściwego przygotowywania arkuszy spisowych oraz kontrolowanie poprawności ich wykonania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Programy komputerowe systemów inwentaryzacyjnych;
 • Zasady właściwego przygotowania arkuszy spisowych niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • Zasady rozliczenia arkuszy spisowych i innych niezbędnych dokumentów;
 • Zasady kontroli ksiąg inwentarzowych.
 • Korzystać z komputerowych systemów inwentaryzacyjnych;
 • Przygotowywać arkusze spisowe;
 • Rozliczać arkusze spisowe niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • Przestrzegać terminowości wykonania spisu;
 • Kontrolować poprawność wykonania spisu;
 • Przedstawiać sprawozdanie z przebiegu spisu;
 • Nadzorować księgi inwentarzowe.

Z3

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kompletowania protokołów inwentaryzacyjnych;
 • Zasady sporządzania dokumentacji niezbędnej do oceny inwentaryzacji;
 • Formy inwentaryzacji;
 • Schemat organizacyjny firmy;
 • Zasady i tryb archiwizacji dokumentów związanych z inwentaryzacją;
 • Obieg dokumentów inwentaryzacyjnych oraz finansowo-księgowych w firmie.
 • Kompletować protokoły z przebiegu inwentaryzacji;
 • Sporządzać dokumentację niezbędną do oceny inwentaryzacji;
 • Redagować pisma, wnioski, polecenia służbowe dotyczące procesów inwentaryzacji;
 • Gromadzić, segregować i archiwizować dokumentację inwentaryzacyjną z wykorzystaniem nośników informacji elektronicznej;
 • Gromadzić, segregować i archiwizować drukowaną dokumentację inwentaryzacyjną z wykorzystaniem dostępnych materiałów biurowych;
 • Współpracować z kierownictwem firmy i z pozostałymi członkami zespołu ds. inwentaryzacji.

Pracownik w zawodzie inwentaryzator powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie inwentaryzacji oraz sprawne i rzetelne jej przeprowadzenie.
 • Wykonywania pracy samodzielnie lub w zespole inwentaryzacyjnym, z wykorzystaniem narzędzi potrzebnych do inwentaryzacji.
 • Podejmowania współdziałania w zorganizowanych warunkach pracy podczas inwentaryzacji.
 • Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem operacji inwentaryzacyjnych.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z inwentaryzacją.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami przyjętymi w środowisku pracy.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu inwentaryzator.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inwentaryzator

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inwentaryzator nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę