INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inwentaryzator

Kod: 432102

2. Opis zawodu

Inwentaryzator odpowiada za organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji, która obejmuje ogół czynności spisowych, weryfikacyjnych i rozliczeniowych majątku firmy. Pozwala to ustalić rzeczywisty stan ilościowy i wartościowy składników majątkowych w danym przedsiębiorstwie na określony dzień.

Opis pracy

Inwentaryzator weryfikuje wiarygodność informacji zawartych w księgach rachunkowych i księgach majątkowych. Czynności te umożliwiają dokonanie spisu składników majątku firmy, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone mienie.

Inwentaryzator przeciwdziała nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem, tzn. gromadzeniu zbędnych, nadmiernych i niechodliwych zapasów. Inwentaryzacja może być dokonywana przez podmiot zewnętrzny (w ramach outsourcingu), jak i własnymi siłami jednostki.

Sposoby wykonywania pracy

Praca w zawodzie inwentaryzator polega m.in. na:

 • przygotowywaniu zespołom spisowym wymaganych materiałów,
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń zespołów spisowych 4,
 • nadzorowaniu właściwego przygotowania arkuszy spisowych 1 oraz kontrolowaniu poprawności ich wykonania,
 • badaniu stanu majątku firmy,
 • wykorzystywaniu komputerowych programów w celu wprowadzania i sumowania danych,
 • ustalaniu i rozliczaniu ilościowych oraz wartościowych różnic inwentaryzacyjnych 3,
 • ustalaniu przyczyn powstawania różnic inwentaryzacyjnych,
 • sporządzaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • ustalaniu osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie,
 • organizowaniu pracy na wysokości (magazyny wielkogabarytowe o wysokości kilkunastu metrów wymagają drabin przesuwnych, by umożliwić dostęp do majątku na najwyższych półkach).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca inwentaryzatora wykonywana jest w miejscach składowania różnego rodzaju spisywanych towarów. Inwentaryzator może wykonywać swoje obowiązki w pomieszczeniach zamkniętych (np. biura, magazyny przedsiębiorstw, hale sprzedaży, muzea, biblioteki), ale także na otwartej przestrzeni (np. place, składy materiałów, nieruchomości gruntowe). Praca odbywa się w różnych porach dnia, często w pomieszczeniach klimatyzowanych (lub wentylowanych) oraz oświetlanych sztucznym światłem. Inwentaryzator wykonuje z reguły swoją pracę w pozycji stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Inwentaryzator w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer wraz typowym oprogramowaniem biurowym oraz specjalistycznym do ewidencji stanu zasobów,
 • urządzenie do skanowania kodów kreskowych (czytnik kodów),
 • podnośnik, drabinę do pracy na wysokości,
 • samochód, jeśli firma ma oddziały lub magazyny w różnych miejscach,
 • służbowy telefon komórkowy.

Organizacja pracy

Praca w zawodzie inwentaryzator wykonywana jest (w zależności od miejsca pracy, wielkości przedsiębiorstwa i jej struktury organizacyjnej) indywidualnie lub zespołowo. W dużych zakładach zadania inwentaryzacji realizuje komisja inwentaryzacyjna składająca się najczęściej z przewodniczącego, zastępcy i kilku członków. W mniejszych zakładach pracy do spisu powoływane są osoby zatrudnione w danej firmie na innym stanowisku.

W zawodzie inwentaryzator występuje różny system pracy. Pracownicy często realizują swoje zadania w późnych godzinach nocnych albo porannych. W firmie sieciowej, która posiada oddziały w różnych miejscach, inwentaryzator często odbywa podróże służbowe. Z współpracownikami inwentaryzator porozumiewa się z reguły ustnie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Inwentaryzator podczas wykonywania swoich obowiązków jest narażony, ze względu na specyfikę miejsca pracy, m.in. na:

 • upadek z wysokości podczas przeprowadzania spisu w magazynie wielkogabarytowym,
 • uszkodzenia ciała w wyniku uderzenia przedmiotów spadających z regałów magazynowych,
 • bóle głowy i zmęczenie wzroku przy długotrwałym wpisywaniu danych do komputera,
 • nieodpowiednie (niedostateczne lub zbyt intensywne) oświetlenie.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód inwentaryzator ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolności organizacyjne,
 • dobra pamięć;

w kategorii cech osobowościowych

 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie inwentaryzator wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i narządu wzroku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu inwentaryzator są m.in.:

 • wady wzroku niepoddające się korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • zaburzenia widzenia barwnego,
 • uczulenia i alergie, np. na środki czystości, środki chemiczne, papier itp., w zależności od miejsca i spisywanych towarów.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie 2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie inwentaryzator preferowane jest wykształcenie średnie w zawodach pokrewnych (szkolnych) np. technik rachunkowości lub technik ekonomista.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie inwentaryzator ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym pokrewnym technik ekonomista lub technik rachunkowości,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz AU.36 Prowadzenie rachunkowości, w zawodzie szkolnym pokrewnym technik ekonomista, lub
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje AU.36 Prowadzenie rachunkowości oraz AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, w zawodzie szkolnym pokrewnym technik rachunkowości.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie inwentaryzator mogą być:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia do pracy na wysokości,
 • posiadanie aktualnych badań i zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności obsługi programów biurowych w celu wprowadzania danych do programów magazynowych (np. poczta, komunikatory, edytory tekstowe, arkusze kalkulacyjne).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie inwentaryzator może m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko, takie jak np. pracownik spisowy (członek zespołu spisowego dokonującego inwentaryzacji metodą spisu z natury 2), pracownik ds. inwentaryzacji (najczęściej jest to pracownik działu księgowości lub administracji realizujący zadania inwentaryzacji jako dodatkowe w zakresie swoich obowiązków),
 • po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku logistyka lub pokrewnym),
 • posiadając wykształcenia średnie lub wyższe i/lub doświadczenie zawodowe, kompetencje organizacyjne i w obszarze kierowania ludźmi awansować na takie stanowisko, jak np. lider zespołu, samodzielny specjalista, kierownik działu inwentaryzacji,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych, np. uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług inwentaryzacji.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie inwentaryzator nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej lub pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie inwentaryzator, wchodzących w skład zawodu szkolnego (pokrewnego):

 • technik ekonomista, w zakresie kwalifikacji AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, lub
 • technik rachunkowości, w zakresie kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości oraz AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie inwentaryzator może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik ekonomistaS

331403

Technik rachunkowościS

431103

Pracownik do spraw statystyki

431201

Magazynier

432103

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę