INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie instruktor sztuki walki wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Dokonywanie naboru i selekcji uczestników treningów.
 • Z2 Opracowywanie i modyfikowanie planów szkoleniowych i terminarzy startów.
 • Z3 Realizowanie treningów i udział we współzawodnictwie sportowym.
 • Z4 Kontrolowanie stanu zdrowia zawodników oraz warunków regeneracji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie i organizowanie szkolenia w sztuce walki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Dokonywanie naboru i selekcji uczestników treningów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania psychofizyczne w określonej sztuce walki i przeciwwskazania zdrowotne do jej uprawiania;
 • Prawidłowości i zaburzenia występujące w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży;
 • Anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne predyspozycje do określonej aktywności fizycznej;
 • Zasady wykonania testów sprawności przydatnych w naborze i selekcji do określonej sztuki walki;
 • Sposoby interpretacji wyników wykorzystywanych testów sprawności;
 • Bariery, które mogą utrudniać uzyskanie zakładanych celów treningowych;
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie naboru i selekcji uczestników treningów.
 • Opracowywać kryteria naboru i selekcji do określonej sztuki walki;
 • Organizować i przeprowadzać testy sprawności fizycznej i inne działania wykorzystywane do naboru i selekcji w określonej sztuce walki;
 • Oceniać predyspozycje każdego uczestnika treningów do uprawiania określonej sztuki walki i jego szanse na odniesienie sukcesu;
 • Dokonywać wyboru zawodników uwzględniając ich psychofizyczne predyspozycje do udziału w rywalizacji sportowej;
 • Przygotowywać bezpieczne dla uczestników miejsce do realizacji zadań niezbędnych w procesie naboru i selekcji;
 • Dobierać sprzęt sportowy do realizacji zamierzonych zadań oraz do wieku i sprawności ćwiczących;
 • Stosować przepisy o ochronie danych osobowych w trakcie naboru i selekcji uczestników treningów.

Z2

Opracowywanie i modyfikowanie planów szkoleniowych i terminarzy startów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i regulaminy obowiązujące w określonej sztuce walki;
 • Aktualne zasady współzawodnictwa w określonej sztuce walki;
 • Teorię i metodykę treningu sportowego;
 • Biologiczne i społeczne aspekty uprawiania sportu;
 • Zasady doboru metod treningowych do indywidualnych potrzeb uczestników treningu;
 • Zasady planowania udziału sportowców w określonych formach współzawodnictwa sportowego;
 • Strukturę kalendarza imprez sportowych na różnych szczeblach współzawodnictwa (lokalnego, regionalnego, ogólnopolskiego, międzynarodowego) w określonej sztuce walki;
 • Metody stosowane do skutecznej analizy i oceny efektów szkolenia sportowego.
 • Dostosowywać szkolenie do obowiązujących przepisów w danych konkurencjach rywalizacji sportowej;
 • Interpretować werdykty sędziowskie w danej konkurencji sportowej;
 • Posługiwać się poprawną terminologią sportową;
 • Opracowywać strategię przygotowania i udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników;
 • Przygotowywać krótkoterminowe i wieloletnie plany szkoleniowe;
 • Opracowywać analizy i oceny osiągnięć uczestników treningu;
 • Modyfikować programy szkoleniowe i dostosować je do bieżących założeń;
 • Podejmować decyzje o wyborze zawodów i imprez sportowych, w których mogą uczestniczyć szkoleni sportowcy;
 • Opracowywać, koordynować i modyfikować terminarz zawodów.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie szkolenia w sztuce walki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Realizowanie treningów i udział we współzawodnictwie sportowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. oraz regulaminy dotyczące zasad korzystania z obiektów sportowych i sprzętu sportowego;
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u zawodników urazów i kontuzji;
 • Zasady fair play 1 i sposoby kreowania u zawodników postaw prospołecznych;
 • Formy i metody treningowe stosowane w określonej sztuce walki;
 • Zasady planowania i realizacji różnych form treningu sportowego;
 • Sposoby wykonywania analiz wyników sportowych i interpretowania ich służących racjonalizacji procesu szkoleniowego i wychowawczego;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem szkolenia, kontrolą i ewidencją osiąganych efektów i archiwizacji tych danych;
 • Zasady licencjonowania trenerów i zawodników obowiązujące w określonym związku sportowym;
 • Zasady zgłaszania zawodników do udziału w zawodach sportowych;
 • Zasady i regulaminy współzawodnictwa sportowego obowiązujące w określonej sztuce walki;
 • Zasady pozyskiwania i rozliczania środków finansowych niezbędnych do realizacji szkolenia i udziału w zawodach.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowych i ergonomii w zakresie korzystania ze sprzętu sportowego;
 • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia;
 • Oddziaływać wychowawczo, kształtować postawy etyczne;
 • Realizować formy i metody treningowe przydatne w określonej sztuce walki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zawodników;
 • Przygotowywać zawodników do udziału w różnych formach rywalizacji sportowej i motywować ich do osiągania jak najlepszych wyników;
 • Organizować i przeprowadzać testy i sprawdziany w danej sztuce walki oraz interpretować ich wyniki;
 • Współpracować z innymi członkami zespołu trenerskiego;
 • Prowadzić dokumentację związaną z przebiegiem szkolenia, kontrolą i ewidencją osiąganych efektów;
 • Dopełniać formalności związanych z licencjonowaniem zawodników w związku sportowym oraz zgłaszaniem zawodników do udziału w zawodach sportowych;
 • Kierować zawodnikami w trakcie zawodów sportowych;
 • Organizować wyjazdy zawodników na konsultacje i zgrupowania szkoleniowe lub zawody sportowe;
 • Przygotować dokumenty niezbędne do uzyskania dotacji;
 • Rozliczać środki pochodzące z dotacji.

Z4

Kontrolowanie stanu zdrowia zawodników oraz warunków regeneracji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagrożenia wynikające ze stosowania wszelkich form niedozwolonego dopingu w sporcie, szczególnie farmakologicznego;
 • Znaczenie regularnego wykonywania kontrolnych badań lekarskich;
 • Znaczenie odnowy biologicznej i regeneracji w procesie treningu;
 • Znaczenie stosowania odpowiedniej diety związanej z aktywnością fizyczną i sportem.
 • Motywować zawodników do samokontroli i świadomego uprawiania sztuki walki;
 • Podejmować działania przeciwdziałające stosowaniu wszelkich form niedozwolonego dopingu w sporcie, szczególnie farmakologicznego;
 • Motywować uczestników treningu do dbania o zdrowie i odpowiednią dietę;
 • Organizować i koordynować warunki do odnowy i regeneracji zawodników;
 • Współpracować z lekarzem i fizjoterapeutą w zakresie ustalenie indywidualnych potrzeb zawodników dotyczących odnowy biologicznej i regeneracji.

Pracownik w zawodzie instruktor sztuki walki powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację podejmowanych działań oraz za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas treningu sztuk walki.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w korelacji z potrzebami i oczekiwaniami uczestników zajęć w sztuce walki.
 • Dobierania optymalnych metod i sposobów prowadzenia szkolenia w sztuce walki oraz współdziałania w zorganizowanych warunkach treningowych.
 • Współpracowania z lekarzem sportowym, w celu zapewnienia opieki medycznej zawodnikom.
 • Prowadzenia oceny jakości własnej pracy jako instruktora i korygowania dostrzeżonych błędów.
 • Dostosowywania zachowania własnego i uczestników zajęć do nieprzewidzianych zmian w miejscu prowadzenia zajęć treningu sztuki walki.
 • Uczestniczenia w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego dotyczących sztuk walki.
 • Doskonalenia własnej sprawności fizycznej, niezbędnej do demonstrowania ćwiczeń w sztukach walki.
 • Promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla sztuk walki.
 • Rozwijania kompetencji instruktorskich oraz uzyskiwania kolejnych uprawnień, do prowadzenia specjalistycznych zajęć dotyczących sztuk walki.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu instruktor sztuki walki.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu instruktor sztuki walki

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie instruktor sztuki walki nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę