INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Instruktor sztuki walki może podjąć pracę w:

 • związku sportowym,
 • federacji sportowej,
 • ośrodku sportowym i rekreacyjnym,
 • szkole lub innej placówce oświatowej – pod warunkiem posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (w tym zawodu nauczyciela wychowania fizycznego),
 • dowolnej firmie lub u osoby prawnej, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danej sztuce walki.

Zawód instruktora sztuki walki można też wykonywać na zasadach samozatrudnienia.

Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie w grupie instruktorzy rekreacji i sportu (w tym wykonujących zawód instruktor sztuk walki) jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie instruktor sztuki walki.

Kształcenie przydatne do wykonywania zawodu instruktor sztuki walki odbywa się w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach wychowanie fizyczne lub sport, uwzględniających w programach moduły specjalnościowe instruktora lub trenera dla określonego sportu. Studia takie prowadzą Akademie Wychowania Fizycznego, uniwersytety, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz inne szkoły wyższe.

Kształceniem instruktorów zajmują się również branżowe ośrodki metodyczno-szkoleniowe oraz prywatne firmy szkoleniowe i edukacyjne, oferujące kursy instruktorskie i trenerskie w formie stacjonarnej lub w formie e-learningu.

Szkolenie

Instruktor sztuki walki może odbywać szkolenia i potwierdzać kompetencje na specjalistycznych szkoleniach teoretyczno-praktycznych, organizowanych przez:

 • związki sportowe,
 • federacje i inne organizacje sztuk walki, które są odpowiedzialne za jakość kadr instruktorskich,
 • szkoły wyższe prowadzące studia (I stopnia, II stopnia lub podyplomowe),
 • niepubliczne placówki oświatowe specjalizujące się w kształceniu kadr dla sportu,
 • inne instytucje, prowadzące działalność związaną ze sportem (np. firmy prowadzące działalność handlową i usługową w sporcie).

Instruktor sztuki walki może uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach, np.:

 • kursach sędziego sportowego,
 • kursach instruktorskich w pokrewnych sztukach walki,
 • kursach pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kursach fizjoterapii.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

Jakość i merytoryczna wartość szkolenia nie jest bezpośrednio nadzorowana i monitorowana przez organy administracji państwowej.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie instruktor sztuki walki za godzinę pracy wynosi od 30 zł do 200 zł brutto.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę (z wynagrodzeniem miesięcznym) zarabiają od 2250 zł do – najczęściej – 6000 zł brutto, przy czym górna granica wynagrodzenia jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od:

 • regionu kraju,
 • rodzaju prowadzonych zajęć,
 • miejsca pracy (wielkość i kapitał firmy, miasta, region zatrudnienia),
 • wykształcenia i posiadanych kwalifikacji,
 • doświadczenia zawodowego i dorobku sportowego w pracy instruktorskiej.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie instruktor sztuki walki możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dysfunkcje nie powinny ograniczać możliwości wykonywania zadań szkoleniowych i zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym, szybkiego udzielenia pierwszej pomocy itp.

W wielu sztukach walki z powodzeniem pracują instruktorzy (mający wysokie stopnie mistrzowskie) z ubytkami w obrębie kończyn, zaburzeniami mowy, wzroku i innymi dysfunkcjami. Odnalezienie się w roli instruktora zależy od indywidualnego przypadku i determinacji w dążeniu do pokonywania własnych ograniczeń. Sprzyja temu duża różnorodność sztuk walki. Instruktor, który pomimo niepełnosprawności osiągnął ponadprzeciętną sprawność i biegłość w sztuce walki, bardzo dobrze oddziałuje wychowawczo na podopiecznych. Jest realnym przykładem na możliwości pokonania własnych słabości.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielkimi zaburzeniami słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana implantem lub aparatem słuchowym,
 • z niewielkimi zaburzeniami mowy (03-L), która nie wyklucza wykonywania danej sztuki walki,
 • z chorobą układu pokarmowego (08-T), która nie wyklucza wykonywania danej sztuki walki,
 • z niewielką dysfunkcją narządu ruchu (05-R), która nie wyklucza wykonywania danej sztuki walki.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę