INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Bo

Kij o grubości ok. 3 cm. i wysokości ok. 180 cm. Jedna z najstarszych broni podręcznych. W normalnych warunkach był używany do przenoszenia na barkach wiader z wodą, jako kij podróżny, narzędzie pasterskie itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Demura F.: Tonfa Karate Weapon of Self-Defense. Black Belt Books, 2015

2. Fair play

Zasada tzw. czystej gry, prowadzonej w sposób zgodny z przepisami, ale też zgodny z zasadami etycznymi, opartymi o uczciwość, poszanowanie przeciwnika i nienaganne zachowanie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Żukowska Z., Żukowski R.: Fair Play w sporcie i olimpiźmie Szansa czy utopia. Polski Komitet Olimpijski, Klub Fair Play, Warszawa 2010

3. Instruktor sztuki walki

Osoba kierująca całokształtem działań składających się na przekazanie wiedzy, wychowanie, nauczanie techniki i taktyki określonej sztuki walki oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Kosendiak J.: Wykłady z teorii sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. AWF, Wrocław 2004

4. Klub sportowy

Organizacja posiadająca osobowość prawną, która realizuje cele i zadania w zakresie działalności w sporcie. Może mieć charakter klubu jednosekcyjnego lub wielosekcyjnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001263

[dostęp: 31.03.2019]

5. Rekreacja ruchowa

Rodzaj czynnego odpoczynku. Odbywa się wolnym od pracy, rozwija zainteresowania i wzbogaca osobowość, rozładowując stany napięcia nerwowego; przeciwdziała ujemnym skutkom życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji, służąc odbudowie fiz. i psychicznych sił człowieka.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Cholewa J., Kunicki M.: Rekreacyjna aktywność ruchowa. Wydawnictwo AWF, Katowice 2014

6. Sai

Sai (trójząb) był pierwotnie używany przez chłopów do robienia otworów na sadzonki na plantacji ryżu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Miłkowski J.: Encyklopedia Sztuk Walki. Algo, Toruń 2008

7. Sport

Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego w tym e-sport.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001263

[dostęp: 31.03.2019]

8. Sport dla wszystkich

Sport, w którym główny akcent kładzie się na poprawianie i utrzymanie sprawności fizycznej, korzystając z programów o wielkiej różnorodności ruchowej i umiarkowanym obciążeniu fizycznym. Jest formą aktywnego wypoczynku. Udział w zawodach stanowi tylko element motywujący.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Sozański H., Czerwiński J., Sadowski J. (red.): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom 1. AWF Warszawa, Wydział WFiS w Białej Podlaskiej 2013

9. Sport dzieci i młodzieży

Usystematyzowany proces szkolenia i współzawodnictwa zawodników, począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora, aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego w rywalizacji międzynarodowej w kategorii seniorów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Śledziewski D., Kuder A., Perkowski K. (red.): Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo. Biblioteka PTNKF, Tom XIII, Warszawa 2005

10. Sport osób niepełnosprawnych

Dyscypliny sportowe uprawiane przez zawodników niepełnosprawnych z adaptacją zasad i sprzętu adekwatną do stopnia i rodzaju ograniczenia sprawności. Może mieć charakter rekreacyjny (będąc formą usprawnienia ruchowego) lub wyczynowy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF, Warszawa 2004

11. Sport wyczynowy

Sport, w którym dominującą rolę odgrywa dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego jak najlepszych wyników w zawodach sportowych. Osoby biorące udział w sporcie wyczynowym są najczęściej zrzeszone w klubach i innych organizacjach prowadzących działalność sportową.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Sozański H., Czerwiński J., Sadowski J. (red.): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom 1. AWF Warszawa, Wydział WFiS w Białej Podlaskiej, 2013

12. Stopnie zaawansowania

Poziom wyszkolenia adepta sztuki walki potwierdzony egzaminem. Oznakami stopni uczniowskich są pasy w kolorach od białego (najniższy stopień) do brązowego (najwyższy stopień uczniowski). W różnych sztukach walki może być od kilku do kilkunastu stopni uczniowskich. Oznaką stopnia mistrzowskiego jest czarny pas. Kolejne stopnie mistrzowskie obrazowane są złotymi pagonami naszywanymi na końcu pasa. W większości japońskich sztuk walki najwyższy stopień mistrzowski to 10 dan (dziesięć złotych pagonów na pasie).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Miłkowski J.: Encyklopedia Sztuk Walki. Algo, Toruń 2008

13. Sztuki walki

Sposoby walki wręcz lub z użyciem białej broni. W wielu sztukach walki bardzo ważną rolę odgrywa dążenie do rozwoju osobowościowo-duchowego, przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych i samodoskonalenie. Najpopularniejsze sztuki walki wywodzą się z Azji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Miłkowski J.: Encyklopedia Sztuk Walki. Algo, Toruń 2008

14. Tonfa

Stare okinawskie narzędzie przerobione na broń z korby do obracania żarna, do mielenia ryżu. Ma wygląd pałki z prostopadle umocowanym uchwytem w odległości kilkunastu centymetrów od jednego z końców. Współcześnie wykorzystywana przez służby mundurowe jako środek przymusu bezpośredniego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Dyduch J. Wyższe kata Oyama Karate. Oyama Polska Federacja Karate. Kraków 2016

15. Trening

Zorganizowany, pedagogiczny proces, w ramach którego uczy się zawodnika techniki i taktyki oraz doskonali je, kształtuje jego sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość, w celu uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Kosendiak J.: Wykłady z teorii sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. AWF, Wrocław 2004

16. Współzawodnictwo sportowe

Różnorakie systemy i formy rywalizacji indywidualnej i zespołowej, posiadające przepisy i regulaminy, w których określone są precyzyjne zasady awansów do kolejnych etapów, klasyfikacji wyników i wyłaniania zwycięzców, np. mistrzostwa, turnieje, rozgrywki ligowe.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Sozański H., Czerwiński J., Sadowski J. (red.): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom 1. AWF Warszawa, Wydział WFiS w Białej Podlaskiej 2013

17. Związek sportowy

Stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń, który mogą utworzyć co najmniej trzy kluby sportowe. Szczególny przykład związku sportowego stanowią polskie związki sportowe. Powstają one w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. 

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001263

[dostęp: 31.03.2019]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę