INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Cynarski W. J.: Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 • Czechowski M., Femiak J., Kuk A.: Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. AWF Warszawa 2015.
 • Demura F.: Tonfa Karate Weapon of Self-Defense. Black Belt Books, 2015.
 • Draeger D.F.: Współczesne bujutsu i budo. Diamond Books, Bydgoszcz 2007.
 • Dyduch J.: Wyższe kata Oyama Karate. Oyama Polska Federacja Karate, Kraków 2016.
 • Kalina R.: Teoria sportów walki. Biblioteka trenera. COS, Warszawa 2000.
 • Kosendiak J.: Wykłady z teorii sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. AWF, Wrocław 2004.
 • Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF, Warszawa 2004.
 • Łasiński G.: Sprawność zarządzania organizacją sportową. AWF, Wrocław 2003.
 • Martens R.: Jak stać się skutecznym trenerem. COS, Warszawa 2009.
 • Miłkowski J.: Encyklopedia Sztuk Walki. Algo, Toruń 2008.
 • Perkowski K.: Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce. AWF, Warszawa 2009.
 • Piotrkowicz T.: Podręcznik szermierki samurajskiej Battodo. Warszawskie Centrum Karate, Warszawa 2009.
 • Raczkowski K.: Sztuka walki i samoobrony w aspekcie historycznym, prawnym, psychologicznym. Difin, Warszawa 2008.
 • Seweryniak T., Stosik A.: Diagnoza procesu zwiększania efektywności zespołów sportowych w aspekcie podmiotów wspierających wiedzę specjalistyczną trenerów. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 349, 2014.
 • Sozański H., Czerwiński J., Sadowski J. (red.): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom 1. AWF Warszawa, Wydział WFiS w Białej Podlaskiej 2013.
 • Sozański H., Sadowski J., Czerwiński J. (red.): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom 2. AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej 2015.
 • Śledziewski D., Kuder A., Perkowski K. (red.): Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo. Biblioteka PTNKF, Tom XIII, Warszawa 2005.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę